Okresowa kontrola budynków mieszkalnych - na czym polega, kiedy się ją wykonuje?

Prawo    
ocena
Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli instalacji znajdujących się w budynku dotyczy każdego obiektu, który jest użytkowany i zamieszkany przez ludzi.

Okresowa kontrola budynków mieszkalnych  - na czym polega, kiedy się ją wykonuje?

photoxpress.com

Kontrola stanu technicznego dachu czy elewacji nie dotyczy np. właścicieli domów jednorodzinnych, jednakże w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 kontrole stanu technicznego samego budynku są wymogiem prawnym rygorystycznie przestrzeganym.

Prawo budowlane nakłada na właściciela (a także zarządcy) obiektu budowlanego obowiązek użytkowania i utrzymywania obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym. Obowiązek ten dotyczy zwłaszcza bezpiecznego użytkowania obiektu w przypadku, gdy na budynek działają siły przyrody: burze, silne wiatry, śnieg zalegający na dachu, intensywne opady deszczu (mogą zalać piwnice budynku), pożary. Działające na budynek zjawiska przyrody mogą prowadzić do jego uszkodzenia, które może w efekcie być przyczyną katastrofy budowlanej lub innego wypadku – np. porażenia prądem. Dlatego też ważne jest utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym i dokonywanie napraw uszkodzeń powstałych na skutek takich zdarzeń.1

W związku z powyższymi zagrożeniami istnieje obowiązek poddawania budynku i znajdujących się w nim poszczególnych instalacji okresowej kontroli przez właściciela lub zarządcę budynku. Okresowa, coroczna kontrola w budynku polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy czynników atmosferycznych i niszczące działania wynikające z użytkowania i eksploatacji budynku. Kontroli tej nie ma obowiązku przeprowadzać właściciel i zarządca budynków mieszkalnych jednorodzinnych, domków letniskowych, obiektów, na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
- sprawdzeniu stanu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (zwłaszcza instalacji odprowadzania ścieków)
sprawdzeniu instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), gdyż te instalacje mogą wywołać pożar lub wybuch, jeżeli są uszkodzone czy nieszczelne2

Ponadto, w okresie 5-letnim powinna chociaż raz zostać przeprowadzona kontrola mająca sprawdzić stan techniczny budynku i jego przydatność do użytkowania. Przeprowadzana kontrola (raz na 5 lat) powinna obejmować:

- estetykę obiektu budowlanego i jego otoczenia (czy nie szpeci on okolicy)
- kontrolę instalacji elektrycznej oraz odgromowej (piorunochronu) w zakresie obejmującym ocenę stanu połączeń, stanu liczników i bezpieczników oraz innego osprzętu, stanu i działania zabezpieczeń chroniących użytkowników przed porażeniem prądem czy pożarem, oporności przewodów i uziemienia instalacji.3

Kontroli okresowej (w zakresie stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe czynniki atmosferyczne, stanu przewodów kominowych i instalacji gazowej oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska) podlegają co najmniej 2 razy w roku (w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada). Dwukrotnej kontroli w ciągu roku podlegają obiekty:

- które mają powierzchnię zabudowy przekraczająca 2 000 m2
- których powierzchnia dachu przekracza 1 000 m2 – także supermarkety, hale targowe itp.

Kontroli właściwych specjalistów podlegają także urządzenia i instalacje grzewcze w budynkach oraz parametry efektywności energetycznej kotłów ogrzewania. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania powinna zostać przez właściciela nieruchomości przeprowadzana:

- co najmniej raz na 2 lata – w czasie kontroli sprawdzeniu podlega stan techniczny kotłów oraz ich parametry efektywności energetycznej (także dopasowanie wielkości i wydajności kotła do potrzeb użytkowych w danym budynku). Obowiązek kontroli co 2 lata dotyczy wyłącznie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW
- co najmniej raz na 4 lata – taka kontrola dotyczy kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem

Powyższe kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich przeprowadzania.

Jakie jest Wasze zdanie na temat tych przepisów? Czekamy na opinie!

1. Podstawa prawna: art. 61 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b), c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art., 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =