Palenie papierosów w pracy - 2011

Prawo    
ocena

15 listopada 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwana ustawą antynikotynową. Wprowadziła ona dużo bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące zakazów palenia w miejscach publicznych i kary nakładane na niepokornych palaczy, niż dotychczas.

Palenie papierosów w pracy - 2011

photoxpress.com

Problemem stały się palarnie w zakładach pracy i dostosowanie warunków takich pomieszczeń do nowych przepisów. Jak obecnie uregulowane zostało palenia w pracy? Czy są za to jakieś sankcje?

Znowelizowana ustawa antynikotynowa zabrania palenia w następujących miejscach:


„1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.” (1)

palenie w pracy prawophotoxpress.com


Wynika z tego zakaz palenia w zakładach pracy i na ich terenie – przez teren należy rozumieć nie tylko pomieszczenia w budynku, lecz również klatki schodowe, garaże czy parkingi podziemne oraz np. dziedziniec wewnętrzny takiego budynku. Jednocześnie właściciel budynku lub zarządca może wyznaczyć palarnię. Przez palarnię ustawa rozumie wyodrębnione pomieszczenia (nie np. plac przed zakładem pracy) oznaczone naklejkami czy tabliczkami oraz z odpowiednią wentylacją. Takie pomieszczenie nie może przy tym służyć żadnym innym celom, niż palenie papierosów. Odpowiednie drzwi mają zapobiegać wydostawaniu się dymu z pomieszczenia. Taka palarnia może powstać w zakładzie pracy – może, ale nie musi. Bez względu na to, palenia np. na klatkach schodowych budynku będzie zabronione.

Powstanie palarni zależy od pracodawcy czy właściciela budynku wynajmującego dany budynek pracodawcy. Powstanie palarni oznacza zazwyczaj dodatkowe koszty związane z dostosowaniem danego pomieszczenia do wymogów ustawy i przewiduje kilkutysięczne kary za brak czy niespełnienie przez pomieszczenie tych warunków, jakie powinna spełniać palarnia. Dodatkowe koszty mogą zniechęcać pracodawców do takich „inwestycji”, lecz w dużych zakładach pracy raczej pomieszczenia takie powstaną lub już istniejące zostaną nadal. W sprawie wyznaczenia palarni mogą interweniować przedstawiciele rad zakładowych czy sami pracownicy. 

Samo prawo pracy nie wypowiada się na temat tworzenia palarni i nie reguluje zasad dotyczących możliwości palenia w zakładach pracy. Takie ustalenia mogą pojawić się w regulaminie pracy, zwłaszcza przy wykonywaniu pracy np. w otoczeniu substancji łatwopalnych i dotyczy raczej przepisów przeciwpożarowych. Takie uregulowania były ustalone znacznie wcześniej i w nie ustawa antynikotynowa nie ingeruje. Za naruszenie takich zasad BHP dotyczących zagrożenia przeciwpożarowego konsekwencje ustala pracodawca – może to skutkować naganą czy wypowiedzeniem z pracy, w zależności od okoliczności dokonanych przez pracownika naruszenia zasad. Palenie w takich miejscach (np. magazyn ze środkami łatwopalnymi) naraża innych pracowników na utratę życia czy zdrowia i może być nawet podstawą dla zwolnienia z pracy w trybie art. 52 ust. 1 pkt 1  k.p. (2).

Źródła:
1) Art. 5 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
2) Art. 52 ust. 1 pkt 1 kodeks prawa pracy

Czy uważacie, że przepisy odnoście palenia w miejscu pracy są zasadne? Podzielcie się swoją opinią.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =