Pozew grupowy

Prawo    
ocena

Od 19 lipca 2010 r. także w Polsce obywatele mają prawo składać pozwy grupowe. Tego typu postępowania od wielu lat z powodzeniem funkcjonują w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej, od niedawna rozmiłowali się w nich Polacy. Czym jest pozew zbiorowy? Dla kogo zostały stworzone? Kiedy można z nim wystąpić? Jakie są szanse na wygraną?

Pozew grupowy

pixabay.com

Pozwy grupowe mają wiele zalet. Są przede wszystkim dużo tańsze niż pozwy indywidualne (choć wszystko zależy od przedmiotu sporu). Są też znacznie bardziej skuteczne. Nie bez powodu mówi się w końcu, że „w kupie siła”. Dzięki instytucji pozwu zbiorowego zwykli obywatele otrzymali niezwykłą broń, dzięki której mają szansę walczyć z wielkimi korporacjami, sieciami handlowymi, a nawet z państwem. 

Jakich roszczeń można dochodzić

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oznacza, że w jednym postępowaniu sądowym sądy mogą prowadzić sprawy wnoszone przez grupy osób (podmiotów) przeciwko jednemu podmiotowi. Dzięki temu nawet kilkaset poszkodowanych np. w powodzi może wspólnie, razem dochodzić swoich roszczeń podczas jednej sprawy sądowej. A co najważniejsze, w razie wygranej każdy poszkodowany uzyska jednakowe odszkodowanie. Od samego początku celem instytucji pozwu zbiorowego miała być pomoc ofiarom zbiorowych wypadków i ochrona konsumentów.

Ustawa pozwala na dochodzenie roszczeń z tytułu:
- ochrony konsumentów,

- odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

- odpowiedzialności za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi.

Z jej zakresu wyłączono ostatecznie roszczenia z zakresu prawa pracy oraz roszczenia o ochronę dóbr osobistych.

Zanim ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym weszła w życie każdy wniosek osoby poszkodowanej np. w dużej katastrofie, w której ucierpiało wiele osób, sąd musiał rozpatrywać oddzielnie, indywidualnie. Teraz wszyscy pokrzywdzeni mogą zebrać siły i wnieść wspólnie jeden pozew zbiorowy.

Kto może złożyć pozew zbiorowy

Żeby złożyć pozew sądowy potrzeba minimum 10 osób (podmiotów), między którymi istnieje istotna więź podmiotowa i przedmiotowa, czyli, że chcą one dochodzić tych samych roszczeń od tego samego podmiotu z tych samych powodów. Członkami grupy mogą być zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. To nie ma żadnego znaczenia. Lepiej jednak by było, gdyby grupa walczących o woje prawa była jak najliczniejsza. Może się bowiem zdarzyć itak, że pozwany zakwestionuje prawo części członków do uczestnictwa w niej.

Ogromną rolę odgrywa tu reprezentant grupy, którym może być zarówno osoba będąca członkiem grupy, jak i powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumentów. To on wytacza powództwo w postępowaniu grupowym oraz prowadzi postępowanie w imieniu własnym, ale na rzecz wszystkich członków grupy. W postępowaniu grupowym obowiązuje również zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym.

Co powinien zawierać wniosek

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, a oprócz tego musi zawierać:

1) wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym,

2) wskazanie okoliczności, że chodzi o roszczenia jednego rodzaju, które są oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup,

3) w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup,

4) oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Dodatkowo do pozwu zbiorowego należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody na to, aby reprezentował ich wybrany wcześniej reprezentant. Konieczne jest też dołączenie umowy reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.

Decyzję o tym, czy sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym podejmuje sąd. On też po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu musi na swój koszt w gazecie ogólnopolskiej zamieścić składający pozew. W ogłoszeniu tym nie powinno zabraknąć określenia strony postępowania, nazwy sądu zajmującego się sprawą oraz danych o przedmiocie sporu i informacji o tym jak przystąpić do grupy w określonym terminie, nie dłuższym jednak niż trzy miesiące od daty ukazania się ogłoszenia. Po tym czasie jest to niemożliwe.

Postępowanie grupowe składa się z czterech etapów, takich jak:

- dopuszczenie do postępowania,

- ustalenie zakresu sprawy,

- rozpoznanie sprawy,

- wydanie orzeczenia oraz wykonanie orzeczenia, w tym w zakresie kosztów postępowania.

Koszt złożenia pozwu grupowego to 2 proc. wartości przedmiotu sporu, przy czym nie może to być kwota mniejsza niż 30 zł i większa niż 100 tys. złotych. Wynagrodzenie kancelarii reprezentujących powodów wynosi aż 20 proc. zasądzonego odszkodowania.

 

 

Źródła:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44)

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =