Pozew o alimenty

Prawo    
ocena

Pozew o alimenty jest zwolniony od kosztów sądowych zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przed złożeniem w sądzie pozwu o alimenty należy pamiętać, że mogą one mieć także postać dobrowolnych świadczeń lub zostać ustalone wspólnie przez uprawnionego i zobowiązanego do alimentacji w formie umowy zawartej na zasadach ogólnych, w ugodzie zawartej przed mediatorem lub też w toku postępowania pojednawczego. Ponadto, nawet po zawarciu takiej umowy można wnieść do sądu pozew o podwyższenie alimentów w każdym czasie. Jeżeli istnieje możliwość zawarcia porozumienia - zawsze należy z niej korzystać.

Pozew o alimenty i dochodzenie tego typu świadczeń ma ułatwioną procedurę, zwłaszcza że strona uprawniona do alimentacji korzysta z wielu przywilejów oraz ułatwień w egzekwowaniu zasądzonych alimentów. Nie zmienia to jednak faktu, że pozew o alimenty musi zostać sporządzony starannie - ze względu na nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 207 § 6 k.p.c. od dnia 3 maja 2012 r., sąd pomija spóźnione (niepowołane w pozwie) twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Pozew o alimenty powinien spełniać wymagania określone dla pisma procesowego, wskazane w art. 126 § 1 k.p.c. i zawierać:

- oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany;

- imię i nazwisko oraz adresy miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby domagającej się alimentów (dziecka, które jeśli jest małoletnie działa przez przedstawiciela ustawowego - rodzica z którym mieszka, co należy w treści pisma wskazać) oraz pozwanego;

- oznaczenie rodzaju pisma (pozew o alimenty);

- podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego powoda;

- wymienienie załączników (np. dokumentów stanowiących dowody w sprawie), zwłaszcza zaś skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci i np. skrócony odpis aktu małżeństwa, orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa itp.

Pozew z żądaniem zasądzenia alimentów wnosi się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych (Art. 42 k.p.c.). Następnie należy podać dane dotyczące powoda, przykładowo:

Powód: małoletnia Anna Żaczek, zam. 30-123 Nowy Targ, ul. Górska 22/9  reprezentowana przez matkę Marię Żaczek (wskazać adres zamieszkania rodzica)

Pozwany: Jan Kowalski, ze wskazaniem adres zamieszkania

Kolejnym elementem pozwu o alimenty jest tzw. wartość przedmiotu sporu. Należy ją obliczyć przez zsumowanie, jakiej kwoty alimentów zażądamy w okresie 12 miesięcy - jeżeli powód żąda zasądzenia 300 zł miesięcznie, to wartość przedmiotu sporu wyniesie 12 * 300 zł

Kolejnym elementem jest tytuł pisma procesowego: Pozew o alimenty oraz sprecyzowanie żądania:

W imieniu małoletniej ……… wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego ………………….na rzecz małoletniej ………………… alimentów w kwocie 300 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat począwszy od dnia wniesienia pozwu

2. Nadanie wyrokowi zapadłemu w tej sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Kolejnym elementem pisma wszczynającego postępowanie o zasadzenie alimentów jest uzasadnienie żądania powoda. Należy w nim zwięźle przedstawić okoliczności zawarcia związku małżeńskiego lub nie, okoliczności związane z urodzeniem się dziecka i wykazać, że pozwany jest zobowiązany do płacenia alimentów, gdyż jest rodzicem dziecka w imieniu którego działa powód. Jako dowód należy tutaj wskazać skrócone odpisy aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz ewentualną kserokopię wyroku rozwodowego, w którym nie zasądzono alimentów. Trzeba też wskazać, że dziecko nie posiada żadnego majątku, które umożliwiłoby mu utrzymanie.

Następnie należy opisać sytuacje majątkową powoda, wskazując, że osiąga niskie dochody i brakuje mu pieniędzy na utrzymanie dziecka. Ponadto należy podkreślić, że rodzic mieszkający z dzieckiem i opiekujący się nim - świadczy swoją część alimentów, dlatego wnosi o zasadzenie od drugiego rodzica dodatkowych pieniędzy. Należy jako dowód przedstawić np. zaświadczenie o zarobkach i dokumenty potwierdzające pobieranie innych ewentualnych świadczeń.

Kolejnym krokiem jest wykazanie, ile miesięcznie kosztuje utrzymanie dziecka. Należy na ten cel sporządzić dokładne wyliczenia ile miesięcznie musimy wydać na ubrania, jedzenie, środki czystości, podręczniki i pomoce szkolne, dodatkowe zajęcia pozaszkolne, lekarstwa oraz wypoczynek dziecka. Dzieci w różnym wieku mają różne potrzeby, dlatego dla małego dziecka należy przewidzieć zabawki czy pomoc opiekunki lub koszty przedszkola, żłobka.

Ostatnim elementem uzasadnienia żądania jest przekonanie sądu, ze pozwany ma możliwości majątkowe i zarobkowe i dlatego może płacić alimenty w żądanej wysokości. Można sądowi wskazać, jakie składniki majtku posiada pozwany. Można opisać, że kupił sobie nowy samochód czy wyjeżdża  na zagraniczne wakacje i stać go na takie wydatki, a w związku z tym może płacić alimenty. Dobrze jest wskazać, gdzie pozwany pracuje i ile zarabia.

Na zakończenie pisma należy złożyć pod nim własnoręczny podpis powoda.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Też znam ten strach oiikezwanca i przekręcania klucza w zamku . Pamiętam ja, pamiętają moje dzieci. Czy wrf3ci o 21-ej, czy po pf3łnocy i w jakim nastroju. Czy nie będzie kolejnej awantury, wzywania Policji i czy ojciec nie będzie się musiał ewakuować na noc, by za kilka godzin rano przyjechać ze śniadaniem i wyprawić dzieci do szkoły o 7-ej rano.I choć 2 lata mieszkamy z dziećmi osobno, z dala od toksycznej matki, to syn wciąż przed zaśnięciem 3-4 razy sprawdza czy drzwi wejściowe są dobrze zamknięte na klucz. A ma 15 lat Obawiam się, że zostanie mu to już na całe życie. Uważam, że w obecnych czasach do macierzyństwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa dojrzewa się pf3źniej, między 30-tką a 40-tką. Młode małżeństwa często nie przechodzą prf3by czasu, partnerstwo często okazuje się wyłącznie zauroczeniem i związkiem dwf3ch indywidualności. Związek nie jest w stanie się utrzymać i się rozpada jest coraz więcej dzieci z rozbitych rodzin. Nie pamiętam z czasf3w swojej podstawf3wki czy szkoły średniej, by w klasie były sieroty (może wypadki losowe). Obecnie w szkołach obojga dzieci jest to już problem zauważalny, psychologowie organizują specjalne kursy dla rodzicf3w łagodzące skutki rozwodf3w i poczucia odrzucenia, alienacji Rodzice dwf3ch najlepszych kolegf3w mojego syna też są po rozwodach znak czasu? Coraz trudniej być ze sobą i pokonywać trudy dnia codziennego.Czy jestem skutecznym ojcem bez mamy ? Przynajmniej się staram. Dzieciaki są na 3-tygodniowym obozie harcerskim, wcześniej cf3ra była przez tydzień nad morzem. Organizuję już im podręczniki do szkoły, mieszkanie staram się prowadzić tak, by mogli mf3wić to nasz dom i wracali do niego jak do siebie, do swojego gniazda . Ale najważniejsze jest poczucie miłości i poczucie bezpieczeństwa. Żeby wiedzieli, że jest ktoś kto wciąż o nich myśli, do kogo mogą zwrf3cić się po pomoc czy po prostu się przytulić. W tym zabieganym i zwariowanym świecie czasami ciężko jest wieczorem wykrzesać jeszcze ten jeden uśmiech i ciepłe słowo dobranoc . Ale tak trzeba, wbrew swoim słabościom i kłopotom by nie była to wersja taka sobie borodziej Dobre/Słabe: 4 0

~ Też znam ten strach oiikezwanca i przekręcan / 2012-08-26 04:18:26
oceń komentarz: (0) (0)