Pozwolenie na rozbiórkę budynku - kto wydaje, kiedy jest potrzebne?

Prawo    
ocena
Rozbiórka budynku, w zależności od jego rozmiarów i usytuowania, może wymagać uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Jeżeli obiekt przeznaczony do rozbiórki jest budynkiem wielorodzinnym, położonym w mieście wśród innych zamieszkałych budynków – prace związane z rozbiórką mogą zagrażać mieszkańcom sąsiednich domów, dlatego też konieczne jest prowadzenie tego typu prac zgodnie z prawem.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku - kto wydaje, kiedy jest potrzebne?

sxc.hu

Najczęściej rozbiórka obiektów budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę wydanego przez starostę. Pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga w świetle prawa:

- rozbiórka budynków i budowli, jeżeli nie są one wpisane do rejestru zabytków i nie są w zawiązku z tym objęte ochroną konserwatorską, gdy ich wysokość nie przekracza 8 metrów i ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości (czyli nie mniejsza niż 4 m w przypadku, gdy wysokość budynku wynosi np. 7,9 m)

- rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, jeżeli na ich budowę nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli jednocześnie obiekt ten nie podlega ochronie jako zabytek1

Mimo że na rozbiórkę budynków i budowli, które nie są wpisane do rejestru zabytków, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa ich wysokości, nie potrzebujemy pozwolenia, nie zwalnia nas to od zgłoszenia w starostwie planowanej rozbiórki. Planowana rozbiórka tych budynków wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu staroście. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.2 Zgłoszenia należy dokonać przed planowanym terminem rozpoczęcia prac rozbiórkowych. Do wykonywania planowanych prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki jest ważne 2 lata, zatem do prac należy przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.3

W niektórych przypadkach starosta może zobowiązać osobę zgłaszającą planowaną rozbiórkę do uzyskania pozwolenia, zwłaszcza gdy rozbiórka określonego obiektu czy budynku może pogorszyć stosunki wodne, warunki sanitarne czy stan środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.4 Nawet w ramach dokonywanego zgłoszenia konieczne może okazać się przedstawienia dodatkowych dokumentów dotyczących samego obiektu przeznaczonego do rozbiórki lub planu prac – przede wszystkim wtedy, gdy ma to związek z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę przypomina procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami w starostwie powiatowym.

Niekiedy konieczne jest uzyskanie dodatkowych opinii czy pozwoleń dotyczących:
- przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, gdy jest ona wymagana i dotyczy dużych przedsięwzięć rozbiórkowych
- uzgodnień lub opinii innych organów – przykładowo konserwatora zabytków, gdy rozbiórka budynku znajduje się w bezpośredniej okolicy zabytku
- wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – w przypadku budowy gazociągów5

Zdobycie powyższych pozwoleń i opinii nie zawsze jest konieczne. Dotyczy raczej dużych obiektów, których rozbiórka może oddziaływać na tereny sąsiednie lub wiążą się np. z zagrożeniem dla środowiska, np.: rozbiórka starych fabryk, zakładów produkcyjnych, gdzie mogą znajdować się niebezpieczne substancje lub gdy rozbiórka musi zostać przeprowadzona z użyciem materiałów wybuchowych.

W przypadku rozbiórki budynków jednorodzinnych wystarczy złożenie wniosku wraz z załącznikami. Do wypełnionego formularza wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę należy dołączyć:
- zgodę właściciela budynku
- szkic, który odzwierciedla położenie budynku
- opis zakresu i sposobu prowadzenia prac związanych z rozbiórką
- opis sposobu zabezpieczenia mienia i bezpieczeństwa osób (np. zamieszkujących sąsiednie budynki)
- dodatkowe dokumenty – przykładowo  pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, np. dotyczącymi kolei, górnictwa
- niekiedy konieczne też będzie załączenie do wniosku w zależności od potrzeb projektu rozbiórki obiektu

Wszystko zależy rzecz jasna od tego, gdzie położony jest budynek czy inny obiekt oraz jak jest duży i jaka metoda rozbiórki ma zostać zastosowana.

W nagłych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie rozbiórki obiektu jeszcze przed zgłoszeniem czy uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Roboty rozbiórkowe można przeprowadzić w sytuacjach, gdy mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Jednakże rozpoczęcie takich robót bez zezwolenia lub zgłoszenia, nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.6

Co myślicie o tych przepisach? Czy staraliście się kiedyś o takie pozwolenie? Komentujcie!

1. Art. 31 ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 31 ust. 2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 30 ust. 5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4. Art. 31 ust. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5. Art. 32 ust. 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
6. Art. 31 ust. 5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =