Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - porady

Prawo    
ocena
Sprzedaż czy też raczej przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę ma miejsce w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości budowlanej, który uzyskał pozwolenie na budowę obiektu na tej działce, decyduje się na jej sprzedaż.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - porady

Uzyskanie pozwolenia na budowę oznaczało poniesienie pewnych kosztów, zaś nabywca może nie być zainteresowany zmianą projektu czy formalnościami związanymi z uzyskaniem takiego pozwolenia. Prawo budowlane przewiduje cesję decyzji administracyjnej na inny podmiot.

Uprawnienia wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczą nieruchomości, nie zaś konkretnej osoby, na rzecz której decyzja ta została wydana. W postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę osoba ubiegająca się o jego wydanie musi przedstawić tytuł prawny do nieruchomości; najczęściej jest nim prawo własności nieruchomości. Adresat decyzji o pozwoleniu na budowę może jednak przenieść ją na inny podmiot zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 40 ustawy Prawo budowlane. Przeniesienie pozwolenia na budowę następuje w drodze wydania przez organ administracyjny decyzji. Zgodnie z twierdzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego:

„(...) decyzja ta może być wydana na żądanie dotychczasowego inwestora bądź na żądanie osoby zamierzającej we własnym imieniu realizować wcześniej wydane pozwolenie na budowę. Trzeba też uwzględnić to, że przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 40 pr.bud. w sytuacji, gdy jej adresatem było kilku inwestorów lub gdy ma być ona przeniesiona na rzecz kilku osób, dopuszczalne jest wyłącznie w jednym postępowaniu administracyjnym z udziałem dotychczasowych i nowych inwestorów, którzy są jego stronami w rozumieniu art. 28 k.p.a.” [1]

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot może odnosić się tylko do ostatecznej decyzji administracyjnej, czyli takiej, od której nie przysługuje skarga czy zażalenie do innego organu. W takiej sytuacji, gdy inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, może zażądać od organu, który udzielił mu pozwolenia, aby ten przeniósł decyzję na inny podmiot. Organ, który wydał pozwolenie na budowę, nie może odmówić – jest obowiązany do przeniesienia decyzji na rzecz innego adresata. Jednym z koniecznych warunków jest uzyskanie zgody podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana na jej przeniesienie.

Zgodnie z wykładnią prawa zastosowaną w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „(...) zgoda na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być rozumiana tylko jako element stanu faktycznego. Zgoda taka jest bowiem z punktu widzenia jurydycznego jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez złożenie stosownego oświadczenia. Jest to oświadczenie woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.” [2] Jako oświadczenie woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zgodna taka nie ma żadnej zastrzeżonej formy prawnej, choć najczęściej składa się ją w formie pisemnego oświadczenia, które można odwołać.

Kolejnym niezbędnym warunkiem dla przeniesienia pozwolenia na budowę jest przyjęcie przez „nowego” adresata wszystkich warunków zawartych w tej decyzji oraz złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. [3]

Podobnej cesji decyzji administracyjnej można dokonać w odniesieniu do pozwolenia o wznowienie robót budowlanych. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. [4]

A co w sytuacji, gdy nowy właściciel nieruchomości chciałby zmienić zakres decyzji o pozwoleniu na budowę, które uzyskał jego poprzednik? W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że skoro nowy właściciel nieruchomości wystąpił o przeniesienie decyzji z jednoczesną prośbą, przykładowo o zmianę przeznaczenia pomieszczeń części budynku, to należy uznać, że nie wyraził woli przyjęcia wszystkich warunków pozwolenia na budowę budynku, która nie przewidywała przeznaczenia jego części na część handlową. Czy w takiej sytuacji nowy inwestor musi starać się o wydanie nowego pozwolenia? Niekoniecznie, gdyż prawo budowlane przewiduje możliwość zmiany w zakresie decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz jest to możliwe dopiero po przeniesieniu jej na nowego adresata, zatem po wyrażeniu jego zgody. Następnym krokiem będzie wniosek nowego właściciela nieruchomości o zmianę sposobu użytkowania części budynku w odrębnym postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 70 Prawa budowlanego. [5]

Czy macie doświadczenie z przenoszeniem pozwolenia na budowę? Czy trudno było załatwić formalności? Czekamy na Wasze opinie!

Źródła:

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2001 r., II SA/Kr 76/98 ; LexPolonica nr 358291, por. też wyrok NSA z 18 czerwca 1996 r., SA/Bk 1182/95, LexPolonica nr 352965.
[2] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. II OSK 1042/2006 LexPolonica nr 2573793.
[3] Art. 40 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane.
[4] Art. 40 ust. 2, 3 Ustawy Prawo budowlane.
[5] Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2003 r. IV SA 909/2001; IV SA 910/2001; LexPolonica nr 2299598.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =