Przenoszenie autorskich praw majątkowych

Prawo    
ocena

Przeniesienie autorskich praw majątkowych najczęściej następuje w drodze zawarcia umowy, lecz prawa te mogą stanowić części spadku pozostałego po twórcy. W razie wniesienia praw autorskich do spółki, jako aport - najczęściej praw do programu komputerowego - prawa te są traktowane jako element majątku spółki.

Na mocy majątkowych praw autorskich twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia czy czerpania korzyści z rozpowszechniania dzieła. Należy jednak pamiętać, że nawet pomimo przeniesienia autorskich praw majątkowych - nie przechodzą na nabywcę prawa osobiste - zwłaszcza zaś prawo osobiste twórcy do ujawnienia swojej osoby jako autora dzieła.

Autorskie prawa majątkowe maja głównie charakter ekonomiczny i są przedmiotem obrotu. Można je przenieść zwłaszcza w drodze:

- dziedziczenia (jako element spadku, który można komuś zapisać);

- umowy w wyniku której autorskie prawa majątkowe mogą przejść w całości lub w części  na inne osoby (nie musi to być jeden nabywca, może to być kilka osób na podstawie kilku umów zawartych w różnym czasie - wszystko zależy od treści umowy);

- także istnieje możliwość dalszej odsprzedaży tych praw, gdyż dopuszczalne jest, aby nabywca autorskich praw majątkowych przeniósł je na inne osoby (udzielił sublicencji); [1]

- można przenieść majątkowe prawa autorskie nieodpłatnie, w drodze darowizny;

- można uczynić z tych praw przedmiot majątku spółki, której np. wspólnikiem jest autor.

Umowa przenosząca własność majątkowych praw autorskich lub umowa o korzystanie z utworu - określana jako licencja, umowa licencyjna są często mylone. Umowa przenosząca prawa autorskie majątkowe przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Umowa o przeniesienie własności praw majątkowych jest określana jako licencja wyłączna - autor nie może już przenieść tego samego prawa na inną osobę za wynagrodzeniem.

Ponadto licencja wyłączna może być pełna (prawo do korzystania ma wyłącznie nabywca  - nawet autor nie może już korzystać z utworu) lub niepełna (zarówno nabywca, jak i twórca maja prawo do korzystania z utworu). W razie nie wskazania wyraźnie takiego charakteru umowy, przyjmuje się, że licencja ma charakter niewyłączny - możliwe jest zatem sprzedanie przez autora sowich praw jeszcze innym nabywcom. Co ważne, w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji. [2]

Umowa licencyjna, wyróżnia się kilkoma szczególnymi cechami, związanymi z przedmiotem, którego dotyczy:

1) stronami umowy są:  autor (licencjodawca) i nabywca prawa do korzystania z utworu - licencjobiorca;

2) umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności [3];

3) umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej; [4]

4) umowa licencyjna obejmuje tylko pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (sprzedając prawa do utworu muzycznego w latach 80-tych nie istniały pola eksploatacji takie jak mp3, stąd umowa zawarta w tamtym okresie nie mogła zostać o te pola rozszerzona, gdyż nie było w umowie takiego postanowienia - wskazującego wyraźnie na pole eksploatacji). Pola eksploatacji można uznać za techniczne sposoby rozpowszechniania utworu (sposoby korzystania z utworu) w celach zarobkowych - ich publikację w prasie, Internecie, sprzedaż DVD, BlueRay, itp.). Ponadto umowa licencyjna może dotyczyć wyłącznie pól eksploatacji znanych w chwili jej zawarcia;

5) umowa licencyjna nie może obejmować swoim zakresem „wszystkich utworów określonego rodzaju, stworzonych przez autora, jakie powstaną w przyszłości” - naruszałoby to prawa autora do korzystnej sprzedaży praw do nowych utworów. Nie można skutecznie przenieść prawa, którego w danej chwili nie posiada jeszcze sam twórca;

6) jeżeli chcemy przenieść prawa autorskie nieodpłatnie - w umowie musi znaleźć się taki zapis, w przeciwnym razie twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia;

7) jeżeli przez nieuwagę zapomniano wskazać wysokość wynagrodzenia twórcy, przyjmuje się, że określa się je z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa (zakresu licencji, zakresu prawa do korzystania) oraz korzyści, jakie można mieć z korzystania z utworu;
8) przeniesienie własności egzemplarza utworu (np. nagranej płyty DVD z piosenką) nie jest jednoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu - musi zostać zawarta umowa licencyjna. Nawet, jeżeli zawarcie umowy licencyjnej wiąże się z przeniesieniem własności egzemplarza utworu (obrazu malarza, rzeźby) - nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego, zatem jako eksponat na wernisażu itp.;

9) osoba, która nabyła w drodze licencji prawo do korzystania z utworu może dochodzić od innych naruszenia praw autorskich, których stała się właścicielem.


Źródła:

[1] Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[2] Art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[3] Art. 53 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[4] Art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =