Przepisy dotyczące odśnieżania dachów - kto jest odpowiedzialny, koszty, kary

Prawo    
ocena

Odśnieżanie dachów budynków nie zostało uregulowane szczegółowo w przepisach prawa, zwłaszcza w odniesieniu do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu odśnieżania dachów, które jest czynnością niebezpieczną. Wiadomo jedynie, kto w świetle prawa odpowiada za nieodśnieżony dach i jakie kary są z tym związane.

Przepisy dotyczące odśnieżania dachów - kto jest odpowiedzialny, koszty, kary

sxc.hu

Podmiotem odpowiedzialnym za nieodśnieżony dach jest właściciel budynku lub jego zarządca. Ma on obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego w razie wystąpienia zagrożeń związanych z opadami śniegu (a także: z wyładowaniami atmosferycznymi, wstrząsami sejsmicznymi, silnymi wiatrami, intensywnymi opadami atmosferycznymi, osuwiskami ziemi, pożarami lub powodziami).1 Nie jest przy tym istotne, w jaki sposób poradzi sobie z opadami śniegu – czy będzie zmuszony wynająć w tym celu specjalną firmę świadczącą takie usługi, czy też samodzielnie pozbędzie się nnadmiaru śniegu, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i samego budynku.

Nie zostały także ustalone koszty rozliczania z takich usług – jeżeli usługę odśnieżania zamówi przedsiębiorca (np. właściciel hali, supermarketu, gdzie powierzchnie do odśnieżenia są ogromne) czy też spółdzielnia mieszkaniowa – czy mogą oni wliczyć te usługi do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub zapłacić za nie z pieniędzy lokatorów. Jeżeli jednak obowiązek ten dotyczy właściciela kamienicy czy domu jednorodzinnego, który nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w tych budynkach, kwestia kosztów pozostaje problematyczna.

Mimo to obowiązkiem właściciela lub zarządu nieruchomości jest zapewnienie, że budynek (obiekt budowlany) będzie bezpieczny w użytkowaniu w razie wystąpienia opadów śniegu. Śnieg zalegający na dachu nie tylko zagraża ludziom (przechodniom) czy mieniu (samochodom zaparkowanych nieopodal budynku), lecz może uszkodzić dach. Oprócz samego odśnieżania dachu, obowiązkiem właściciela lub zarządu budynku w związku z opadami śniegu jest:

- dbałość o należyty stan techniczny budynku,
- niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg
- zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, znajdujących się nad chodnikami pieszych i jezdnią przebiegają bezpośrednio przy budynku.2

Ponadto należy pamiętać, że prace związane z odśnieżaniem powinny zostać wykonane z zachowaniem zasad BHP, w sposób nie zagrażający ani osobom wykonującym te prace, ani przechodniom i samemu budynkowi.

Karami za zlekceważenie przez właściciela i zarządcy budynku obowiązku odśnieżania są: grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych (w wysokości do 5.000 zł), kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.3 Oprócz kar przeciwko właścicielowi czy zarządcy budynku, można wytoczyć powództwo cywilne o odszkodowanie czy zadośćuczynienie, jeżeli na skutek zaniedbania przez nich obowiązku doszło do zsunięcia się masy śniegu czy sopli, co spowodowało uszkodzenie mienia (najczęściej samochodu) czy szkodę na osobie.

Poza odśnieżaniem dachów istnieje jeszcze obowiązek odśnieżania fragmentu chodnika dla pieszych, przylegającego do granicy nieruchomości. Uchylanie się od  obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami błota, śniegu lub lodu, skutkuje nałożeniem kary grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.4

Jakie są Wasze doświadczenia związane z odśnieżaniem dachów? Czy byliście kiedyś odpowiedzialni za tę czynność? Komentujcie!

1. Art. 61 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Por. treść Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i  zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym wydanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego
3. Art. 91a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianam
4. Art. 101 Kodeksu wykroczeń

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =