Rejestracja stowarzyszenia

Prawo    
ocena

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie, które powstało w celach niezarobkowych. Opiera bowiem swoją działalność na pracy społecznej członków, choć do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rejestracja stowarzyszenia

photoxpress.com

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Kto może założyć stowarzyszenie?

W Polsce stowarzyszenia mogą zakładać obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyli co najmniej 18 lat i nie są ubezwłasnowolnieni oraz nie zostali pozbawieni praw publicznych. Trzeba przy tym pamiętać o tym, że aby móc założyć stowarzyszenie musi się zebrać co najmniej 15 osób, które na zebraniu założycielskim w trakcie zebrania członków muszą uchwalić statut i wybrać komitet założycielski.

Statut, który jest jednym z najważniejszych dokumentów dołączanych do wniosku o rejestrację stowarzyszenia, określać powinien:

- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

- teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

- cele i sposoby ich realizacji;

- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

- sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;

- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

- zasady dokonywania zmian statutu;

- sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków, które jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

Każde stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej i obowiązkowo musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek o rejestrację wraz ze statutem składa do sądu komitet założycielski. Do wniosku powinny dołączone być także inne dokumenty, takie jak:

- lista założycieli stowarzyszenia, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce ich urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

- protokół z wyboru komitetu założycielskiego oraz;

- informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Warto wiedzieć, że wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

Źródła:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 885 z późn. zm.).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =