Sądowy podział spadku

Prawo    
ocena

Zdarza się, że spadkobiercy, którzy nabyli spadek, nie mogą porozumieć się w sprawie dokonania jego podziału. W takiej sytuacji każdy z nich może domagać się przeprowadzenia sądowego działu spadku.

Sądowy podział spadku

photoxpress.com

Dział spadku może nastąpić albo na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami albo na mocy orzeczenia sądu. [1] Postępowanie o dział spadku zawsze toczy się w trybie nieprocesowym przed sądem rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. [2] Sąd w trakcie postępowania ustala głównie jaki jest skład spadku oraz jego wartość.

Wniosek o przeprowadzenie sądowego działu spadku może złożyć:

- każdy ze współspadkobierców;

- nabywca udziału w spadku, który dostał lub odkupił udział w spadku;

- spadkobiercy wyżej wymienionych osób.

Wniosek o dział spadku powinien dotyczyć całego spadku. Chyba że zaistnieją pewne ważne przyczyny, dla którym można ograniczyć postępowanie spadkowe do części spadku. [3]

Pod względem formy wniosek o przeprowadzenie sądowego działu spadku musi być sporządzony na piśmie i czynić zadość warunkom pisma procesowego. Ponadto powinien zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu; [4]

3) spis inwentarza (jeśli został sporządzony) lub wykaz majątku, który ma ulec podziałowi;

4) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (w sytuacji, gdy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło, to sąd dokona go w trakcie postępowania działowego);

5) informację o testamencie i miejscu, w którym się znajduje;

6) w przypadku nieruchomości dowód stwierdzający, że nieruchomość była własnością spadkodawcy, czyli np. odpis z księgi wieczystej.  [5]

Poza tym we wniosku powinni zostać ujęci:

- wszyscy uczestnicy postępowania, czyli spadkobiercy bądź ich następcy;

- zapisobiery, a więc osoby którym zapisano pewne rzeczy lub prawa należące do spadku oraz

- nabywcy udziału w konkretnym składniku majątku spadkowego.

Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane dotyczące zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka. Zobowiązani są też wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. [6]

W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych. [7]

Aby dokonać działu spadku konieczne jest poznanie składu i wartości spadku, które ustalane są głównie na podstawie oświadczeń składanych przez uczestników postępowania i ewentualnie według spisu inwentarza, jeżeli takowy został sporządzony. W przypadku, gdy oświadczenia uczestników wykluczają się nawzajem i są ze sobą sprzeczne, wówczas to sąd wyjaśnia wszystkie  rozbieżności.

Jak sąd może podzielić spadek?

Sąd może dokonać działu spadku na trzy sposoby:

1) przez fizyczny podział przedmiotów między spadkobierców – w takim przypadku poszczególne przedmioty zostają podzielone i przyznane poszczególnym spadkobiercom według wielkości ich udziałów w spadku;

2) przez przyznanie niektórych przedmiotów jednemu lub kilku spadkobiercom, z tym że będzie on (oni) musiał dokonywać spłat na rzecz pozostałych spadkobierców;

3) przez tzw. podział cywilny składników majątkowych, czyli sprzedaż wszystkich przedmiotów i podzielenie uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy spadkobierców według wielkości ich udziałów.

 

 

Źródła:

[1] art. 1037 par. 1 kodeksu cywilnego

[2] art. 627 i art. 628 kodeksu postępowania cywilnego

[3] art. 1038 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego

[4] art. 187 kodeksu postępowania cywilnego

[5] art. 680 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego

[6] art. 682 kodeksu postępowania cywilnego

[7] art. 686 kodeksu postępowania cywilnego

Czy znaleźliście w tekście potrzebne Wam informacje? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =