Składki KRUS a umowa o pracę

Prawo    
ocena

Zdarza się, że ubezpieczony w KRUS podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pracownicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS i są zobowiązani do opłacania z tego tytułu składek. Kiedy zatem rolnik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę przestaje opłacać składki KRUS i zaczyna opłacać składki ZUS? Podajemy kluczowe wskazówki.

Składki KRUS a umowa o pracę

pixabay.com

Umowa o pracę a ubezpieczenie w ZUS

Okres podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym jest regulowany przez art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu w ZUS począwszy od dnia nawiązania stosunku pracy. Obowiązek ubezpieczeniowy trwa do dnia ustania stosunku pracy. W tym terminie powstaje również obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS

Rolnik podlega ubezpieczeniu KRUS począwszy od powstania warunków uzasadniających ubezpieczenie. Obowiązek ubezpieczeniowy wygasa z końcem kwartału w którym wygasły obowiązki ubezpieczeniowe. Zasada, zgodnie z którą obowiązek podlegania ubezpieczeniu trwa do końca danego kwartału, ma zastosowanie nawet wówczas, gdy zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej nastąpiło pierwszego dnia tego kwartału. Warto dodać, że składki na ubezpieczenie rolników opłaca się również za okres kwartału. Uregulowanie tej kwestii zawiera art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kiedy pracownik przestaje opłacać składki KRUS?

Jeżeli rolnik zostaje zatrudniony w oparciu o umowę o pracę to przestają go obowiązywać przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 16 ust. 3 tej ustawy). W momencie podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę rolnik zostaje objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w ZUS. Wynika to z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podejmując zatrudnienie rolnik przestaje zatem podlegać obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS, a zaczyna podlegać ubezpieczeniu w ZUS. Wątpliwości w tym zakresie może jednak budzić obowiązek opłacania składek na KRUS. Jak zostało wcześniej wspomniane składki do KRUS opłaca się do końca kwartału, w którym rolnik przestał podlegać ubezpieczeniu. Składkę będzie trzeba zatem opłacić do zakończenia kwartału, nawet jeżeli jednocześnie podlega się ubezpieczeniu w ZUS.

 

Źródła:

[1] Dorota Wyderska, Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się podwójnie?, Gazeta Podatkowa Nr 305 z dnia 2006-12-11, Bankier.pl polski portal finansowy, dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ubezpieczenie-w-KRUS-i-w-ZUS-Kiedy-skladki-placi-sie-podwojnie-1519918.html.

[2] Umowa o pracę wyklucza KRUS, Rzeczpospolita 04-07-2009, dostępny w Internecie: http://www.rp.pl/artykul/329051.html.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Czas trwania ubezpieczenia Od dnia 1 października 2009 r. ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniających podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy następują okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem na wniosek, ubezpieczenie istniejące z mocy ustawy ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdzającą ustanie ubezpieczenia z mocy ustawy. Natomiast w sytuacji złożenia wniosku o rentę lub emeryturę, obowiązek ubezpieczenia ustaje od dnia następującego po dniu, w którym wydana została decyzja o przyznaniu świadczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ubezpieczony nabył to prawo. Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników istnieje również w okresie przerwy w podleganiu innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. pomiędzy ustaniem zatrudnienia a jego ponownym podjęciem), bez względu na jej przyczynę i czas jej trwania. W takiej sytuacji, obowiązek opłacania składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ustało ubezpieczenie. Do 1 października 2009 r., bez względu na faktyczny okres spełniania warunków do podlegania ubezpieczeniu w danym kwartale, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników istniał za cały kwartał Pisząc tekst w 2012 r. i mając świadomośc zmienności przepisów, odwolywanie się do źródła z 2006 r. wydaje mi się niepoważne

~ DAGA / 2012-05-24 14:14:36
oceń komentarz: (0) (0)