Służebność przesyłu a wynagrodzenie dla właściciela działki

Prawo    
ocena

Częstym problemem na działkach, utrudniającym pełne korzystanie z nieruchomości (a niekiedy rozpoczęcie budowy domu) są wszelkiego rodzaju urządzenia przesyłowe. Mowa tutaj o słupach energetycznych, kanalizacji czy rur ciepłowniczych. Kodeks cywilny daje właścicielowi działki możliwość żądania ustanowienia służebności przesyłu i pobierania od przedsiębiorstw do których należą te urządzenia odpowiedniego wynagrodzenia. Na czym polega służebność przesyłu?

Służebność przesyłu a wynagrodzenie dla właściciela działki

photoxpress.com

Przepisy regulujące służebność przesyłu znajdują się w kodeksie cywilnym. Tam też znajduje się sama definicja służebności przesyłu, według której „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)” (1). Korzystnie przez przedsiębiorcę z naszej działki w ramach służebności przesyłu polega na możliwości umieszczenia na terenie działki odcinka jakiejś infrastruktury (rur, sieci, słupów) oraz możliwość ich naprawy, czy konserwacji. Często przedsiębiorcy nie chcą płacić, a nawet bez zawarcia z nami umowy po prostu umieszczają urządzenia przesyłowe na działce tłumacząc to potrzebą dostarczenia innym mieszkańcom ciepła, wody, prądu.

W takiej sytuacji, jako właściciele działki możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Taki wniosek może złożyć także przedsiębiorca - właściciel urządzeń przesyłowych. „Jeżeli przedsiębiorca odmawia zdarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu” (2). Odpowiednie wynagrodzenie ustalane jest często w drodze negocjacji i zależy od tego, jak bardzo urządzenia przesyłowe ingerują w działkę i uniemożliwiają korzystanie z niej przez właściciela.

Należy pamiętać, że do momentu, aż nie dojdzie do ustanowienia trwałego tytułu (umowy) do korzystania przez przedsiębiorstwo z nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe, właścicielowi tej nieruchomości należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego działki. Roszczenie to przedawnia się z upływem 10 lat. Sąd Najwyższy potwierdził w wyroku z dnia 6 stycznia 2005 r. takie uprawnienie właściciela działki (sygn. III CK 129/04).

Także po wygaśnięciu służebności (na skutek odłączenia tych urządzeń czy też likwidacji przedsiębiorstwa) urządzenia przesyłowe stają się zbędne właściciel może zażądać od przedsiębiorstwa, aby to usunęło urządzenia na własny koszt z jego działki. Urządzenia takie utrudniają bowiem korzystanie z nieruchomości, zaś ich usunięcie wiąże się ze znacznymi kosztami.

W niektórych wypadkach istnieje możliwość żądania odszkodowania od przedsiębiorstwa, które na naszej działce umieściło urządzenia przesyłowe. Zależy to od faktu, czy na skutek umieszczenia na działce urządzeń właściciel działki poniósł szkodę - obniżyła się znaczne wartość działki, nie może ona spełniać swojego przeznaczenie - np. jest budowlana, jednak nie możemy na niej posadowić domu, gdyż przebieg tych urządzeń uniemożliwia budowę.

„Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych” (3). Możliwie jest zatem zasiedzenie służebności gruntowej przez przedsiębiorstwo. Warunkiem takiego zasiedzenia jest (tak jak w przypadku nieruchomości) upływ czasu. Będzie to odpowiednio 20 lat, gdy przedsiębiorca był w dobrej wierze (gdy np. miał zgodę urzędów w czasach PRL), lub odpowiednio 30 lat w przypadku złej wiary przedsiębiorcy. Zasiedzenie służebności jest możliwe, gdy są to urządzenia trwałe i widoczne nad powierzchnią ziemi. Nie można zasiedzieć rur kanalizacyjnych, gdy są one ukryte pod powierzchnią ziemi.

Źródła:
1) Art. 305 (1) k.c.
2) Art. 305 (3) § 2 k.c.
3) Art. 305 (4) k.c.

Czy uważacie, że przepisy odnoście tej kwestii są zasadne? Podzielcie się swoją opinią.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =