Świadectwo energetyczne budynku - co to jest, jak zrobić?

Prawo    
ocena

Obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego budynku jest wymogiem stosunkowo nowym i jest ściśle związane z implementacją dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nie została jeszcze dokonana przez Polskę.

Świadectwo energetyczne budynku - co to jest, jak zrobić?

sxc.hu

Dotychczas – oprócz rozporządzeń – zasady dotyczące świadectwa energetycznego budynku określa tylko kilka przepisów ustawy prawo budowlane. Przepisy dyrektywy zobowiązują właścicieli budynków, którzy wznoszą, sprzedają lub wynajmują budynki, aby posiadali świadectwo charakterystyki energetycznej i udostępniali je swoim kontrahentom. Świadectwo energetyczne budynku może wydać tylko specjalista z tego zakresu, posiadający odpowiednie uprawnienia.

Charakterystyka energetyczna budynku, w myśl przepisów dyrektywy, określa wartość energii zużywanej rzeczywiście (lub wyliczonej szacunkowo) do ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji czy oświetlenia budynku. Wystawiane po przeprowadzeniu takiej oceny świadectwo zawiera określenie wielkości energii obliczonej w kWh/m2/rok, która jest niezbędna dla zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Mówiąc prościej – określa koszty eksploatacji budynku ze względu na koszty energii potrzebnej do korzystania z niego i utrzymywania go. Im lepiej zaizolowany budynek, dodatkowo dobrze usytuowany w terenie, tym mniejsze koszty ponosi jego użytkownik. Świadectwo może zawierać także wskazówki dotyczące poprawy stanu budynku po względem opłacalności korzystania z niego. Świadectwo energetyczne budynku jest ważne przez okres 10 lat.1

Przeprowadzając charakterystykę energetyczną budynku specjalista bierze pod uwagę:

- izolację budynku – jej grubość, rodzaj, występowanie mostków termicznych w budynku,
- charakterystykę techniczną i instalacyjną budynku – jaka jest instalacja elektryczna, grzewcza, rozprowadzenie wody, rodzaj kotła grzewczego,
- specyfikę projektu i usytuowania budynku w relacji do aspektów klimatycznych – w którą stronę zwrócone są okna, czy strona północna budynku jest osłonięta przez ukształtowanie terenu, czy występuje zadrzewienie,
- wystawienia na słońce i wpływu sąsiednich zabudowań – ilość światła słonecznego docierająca do budynku,
- możliwość wytwarzania energii własnej i innych czynników, włącznie z klimatem wewnętrznym, mających wpływ na zapotrzebowanie na energię – montaż kolektorów słonecznych, gruntowy wymiennik ciepła itp.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest konieczne w przypadku budynków o powierzchni nie przekraczającej 50m2, domków letniskowych czy obiektów tymczasowych, przeznaczonych do użytkowania na czas nie przekraczający 2 lat. W przypadku domków letniskowych czy całorocznych domków rekreacyjnych, świadectwo nie jest konieczne, jeżeli domek nie jest użytkowany dłużej niż cztery miesiące w ciągu roku – bez względu na jego powierzchnię.

Prawo budowlane wymaga posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w momencie zawierania umowy dotyczącej:
- przeniesienia własności (sprzedaży, darowizny itp.) budynku lub lokalu mieszkalnego, biurowca, akademika, budynku wielorodzinnego itp.
- powstania stosunku najmu
- zbycia prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W powyższych sytuacjach zbywca budynku lub lokalu (wynajmujący lokal czy budynek) ma obowiązek przekazać nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.2

Uzyskanie takiego świadectwa leży w gestii właściciela, który powinien skontaktować się np. z firmą zajmującą się sporządzaniem takich świadectw i zatrudniającą specjalistów mających uprawnienia do wykonywanie tego typu czynności. Sporządzenie świadectwa poprzedzone jest oględzinami budynku, lokalu czy części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową przez specjalistę.

Przed przyjazdem specjalisty należy uzgodnić z nim zakres dokumentacji, do jakiej chce mieć wgląd na potrzeby wykonania zleconej usługi. Może to być dokumentacja dotycząca rachunków płaconych za gaz, olej opałowy, energię elektryczną, zakup węgla czy drewna opałowego. Koszt wystawienia i sporządzenia świadectwa energetycznego budynku ustalany jest indywidualnie – w zależności od rodzaju budynku. Po sporządzeniu takiego świadectwa energetycznego budynku nie można zmieniać tej charakterystyki – wymieniać okien, ocieplać budynku itp. – gdyż wymaga to sporządzenia nowego świadectwa energetycznego budynku.1

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
2) Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r . w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Czy macie jakieś doświadczenie z uzyskiwaniem świadectwa energetycznego budynku? Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami!

1. Art. 1 i art. 3 dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
2. Art. 5 ust. 4 pkt. 1,2,3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =