Udostępnianie dokumentacji medycznej - zasady, wniosek, ustawa

Prawo    
ocena

Dokumentacja medyczna stanowi własność palcówki opieki zdrowotnej, gdzie pacjent przebywa. Udostępnianie jej pacjentowi i innym podmiotom często jest uwzględnione w regulaminie placówki, jednakże musi być zgodne z prawem. Prawa pacjenta mają gwarantować, że osoba przez niego nieupoważniona nie będzie mogła uzyskać wglądu do jego kartoteki prowadzonej przez szpital, zaś szpital (czy inna placówka) mają obowiązek tworzyć, udostępniać i przechowywać dokumentację medyczną, zapewniając ochronę danych osobowych pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji medycznej - zasady, wniosek, ustawa

http://pixabay.com

1. Jakie są zasady udostępniania dokumentacji medycznej?

Aby uzyskać wgląd do niej należy złożyć wniosek do osoby zarządzającej zakładem opieki zdrowotnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają nasze uprawnienie, do tego, że mamy prawo przeglądać dokumentację medyczną w czyimś lub w swoim imieniu. Dokumentacja zostanie nam udostępniona na podstawie pozytywnej decyzji osoby zarządzającej zakładem, lub innej - lecz przez nią upoważnionej. Można zawnioskować o wydanie kopii, odpisów czy wyciągów z dokumentacji medycznej, lub o ich przeglądnięcie na miejscu - w placówce.

We wniosku (którego formularz jest udostępniany w palcówkach leczniczych) należy podać:

nazwę placówki opieki zdrowotnej, wskazanie jej siedziby oraz pełnej nazwy

dane osobowe dotyczące pacjenta, pozwalające na odnalezienie akt w archiwum wraz z informacją - w jakim czasie przebywał w palcówce, na jakim oddziale, nazwę poradni ambulatoryjnej w jakiej leczony jest pacjent

w przypadku, gdy pacjentem jest osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych (małoletnie dziecko, osoba ubezwłasnowolniona albo niezdolna do świadomego wyrażenia zgody należy podać dane osobowe jej  przedstawiciela ustawowego i miejsce jego zamieszkania

2. Kto ma wgląd w dokumentację medyczną?

Prawo do udostępnienia mu dokumentacji medycznej ma zawsze pacjent oraz osoba, będąca jego przedstawicielem ustawowym (rodzice, opiekunowie). Oprócz nich pacjent mający zdolność do czynności prawnych może upoważnić inną osobę, która wówczas nawet po śmierci pacjenta może żądać udostępnienia jej dokumentacji medycznej zmarłego. W razie śmierci pacjenta - dostęp do dokumentacji ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia. Poza kręgiem osób najbliższych dla chorego, dostęp do dokumentacji mogą mieć na mocy ustawy:

- inne podmioty zajmujące się świadczeniem opieki medycznej nad pacjentem, aby zachować ciągłość opieki zdrowotnej

- organy władzy publicznej, w tym NFZ, organy samorządu zawodów medycznych

- organom wymiaru sprawiedliwości i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

- lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w sprawach dotyczących prowadzonego postępowania

- organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

- zakładom ubezpieczeń - lecz tylko za zgodą wyrażoną przez  pacjenta

- oraz innym podmiotem, lecz tylko, gdy ma ona ustawowe upoważnienie do takiego dostępu

3. Koszty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej jest odpłatne, zwłaszcza, jeżeli chcemy sporządzenia kopii, wypisów i wyciągów. Opłata taka nie powinna być wygórowana i zawsze obliczona w stosunku do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

4. Do kogo zwrócić się o pomoc?

W przypadku wystąpienia problemów z wydaniem dokumentacji medycznej, jej nierzetelnym prowadzeniem i innymi roszczeniami można skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia o raz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta

Staraliście się kiedyś o udostępnienie dokumentacji medycznej? Swojej czy innej osoby? Jak potoczyła się ta sprawa i jak się skończyła? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =