Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

Prawo    
ocena

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom z tytułu wychowywania i utrzymywania dziecka. Pozwala ona od kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych odliczyć stałe, wskazane w ustawie koszty związane właśnie z utrzymywaniem dziecka. W sytuacji, gdy rodzina mieszka wspólnie, zaś małżonkowie lub rodzice wychowują dziecko mieszkając razem z nim – możliwość dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej nie budzi wątpliwości. Czy jednak rodzicom, którzy się rozwiedli, nadal przysługuje takie prawo?

Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

sxc.hu

Korzystając z ulgi prorodzinnej, należy wypełnić załącznik do deklaracji podatkowej (tzw. załącznik PIT-0) oraz odpowiednią deklarację – PIT-36 lub -37. Kwotę ulgi odlicza się przy tym bezpośrednio od kwoty należnego podatku do zapłacenia, nie zaś od sumy osiągniętych w danym roku podatkowym dochodów. Dane osobowe dzieci są wpisywane do deklaracji, lecz Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej może zażądać przedstawienia innych dokumentów, tj. odpisu aktu urodzenia dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą czy też zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zgodnie z Art. 27f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na każde małoletnie dziecko podatnika można odliczyć sobie od podatku kwotę ulgi. Muszą zostać jednak spełnione następujące warunki:

- dziecko musi być małoletnie (lub kontynuować naukę i nie może być w związku małżeńskim),
- rodzic korzystający z ulgi wykonywał rzeczywiście władzę rodzicielską (nie możne zatem skorzystać z ulgi rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej),
- z ulgi może skorzystać osoba, która pełniła funkcję opiekuna prawnego dziecka (jeżeli dziecko z nią zamieszkiwało),
- osoby sprawowały opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sąd lub umowy ze starostą.

Ulga prorodzinna przysługuje w myśl przepisów praw podatkowego obojgu rodzicom, nie wspominają przy tym o sytuacji, gdy rodzice rozwiedli się, zaś dziecko przebywa stale włącznie z jednym z rodziców. Sprawowanie faktyczne opieki po rozwodzie oznacza, że każdemu z rodziców przysługuje część ulgi prorodzinnej – obliczanej według ich ustaleń – proporcjonalnie lub w częściach równych. Najważniejsze z punktu wiedzenia prawa podatkowego jest to, aby ulga się nie dublowała i Skarb Państwa nie stracił dochodów z podatku. Należy jednak podkreślić, że rozwiedzionym rodzicom nadal przysługuje prawo do odliczania ulgi prorodzinnej także w sytuacjach, gdy:

1. Ograniczono jednemu z rodziców władzę rodzicielską w wyroku rozwodowym – nie oznacza to, że stracił uprawnienia do ulgi prorodzinnej. Dopiero pozbawienie władzy rodzicielskiej powoduje niemożliwość skorzystania z odliczenia kwoty podatku związanej z wychowaniem dziecka.
2. Skorzystanie z ulgi rodzicielskiej jest uzależnione od „faktycznego wykonywania” władzy rodzicielskiej (nawet w ograniczonym stopniu). Oznacza to, że w razie separacji faktycznej prawo do ulgi przysługuje obojgu rodzicom, jeżeli sprawują rzeczywiście tę władzę – łożą na dzieci, zajmują się nimi, dziecko czasowo przebywa u drugiego z rodziców. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce po rozwodzie, ulga prorodzinna przysługuje obojgu rodzicom.
3. Z kolei jeżeli rodzic po rozwodzie nie utrzymuje z dzieckiem kontaktów, mimo że nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie interesuje się wychowaniem i utrzymaniem dziecka, nie ma prawa skorzystać z ulgi, co jednak ciężko dowieść.
4. Po rozwodzie, gdy obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, jedno z nich faktycznie tę władzę wykonuje w większym zakresie – dziecko mieszka wraz z nim, zatem koszty utrzymania ponoszone przez tego rodzica są większe. Nie oznacza to jednak, że drugi rodzic nie może skorzystać z części ulgi – w odpowiednim zakresie w stosunku do sprawowanej opieki i ponoszonych kosztów. Jest to jednak kwestia porozumienia byłych małżonków.
5. W przypadku rozwodu ulga prorodzinna przysługuje rodzicom za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, zatem podział ulgi między rodzicami odbywa się w stosunku miesięcznym.
6. Płacenie na dziecko alimentów (bez faktycznej opieki) nie oznacza utraty prawa do ulgi podatkowej, gdyż alimenty są przecież przeznaczane na utrzymanie dziecka i partycypowanie w kosztach jego utrzymania

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy uważacie, że polskie prawo dobrze reguluje kwestię ulgi prorodzinnej? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

nie zna dziecka a pobiera ulgę szok

~ mama / 2015-12-07 20:51:20
oceń komentarz: (0) (0)