Umowa najmu mieszkania - jak powinna wyglądać?

Prawo    
ocena

Z umową najmu prawdopodobnie spotkał się każdy, gdyż jest ona powszechnie wykorzystywana podczas zawierania rozmaitych transakcji w życiu codziennym. Najczęściej umowa najmu jest wykorzystywana przy wynajmowaniu mieszkania, jednak zastosowanie tego rodzaju umowy nie ogranicza się do transakcji między lokatorem a właścicielem mieszkania. Co wyróżnia umowę najmu oraz jakie elementy powinna zawierać? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Umowa najmu mieszkania - jak powinna wyglądać?

photoxpress.com

Cechy umowy najmu

Specyfikę umowy najmu określa art. 659 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wynajmujący, jako strona tej umowy zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa ta jest umową wzajemną, co oznacza, że nakłada ona na obie strony umowy określone prawa i obowiązki. Rzecz wydana przez wynajmującego powinna być w stanie przydatności do używania. Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymania tego stanu przez cały okres trwania umowy, z tym, że nakłady związane z używaniem rzeczy jest zobowiązany czynić najemca. Używanie rzeczy przez najemcę powinno odbywać się w sposób zgodny z umową lub jeżeli nie zostało to sprecyzowane w umowie - z przeznaczeniem rzeczy wydanej do używania. Umowa najmu może być zawarta tak na z góry określony okres, jak i na czas nieoznaczony. Jeżeli umowa najmu dotyczy nieruchomości lub pomieszczenia i zostaje zawarta na okres przekraczający 1 rok, wówczas zgodnie z przepisami prawa powinna zostać zawarta na piśmie. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome.

Co należy zawrzeć w umowie najmu?

Podstawowymi elementami umowy najmu są: dane stron umowy, opis rzeczy będącej przedmiotem najmu, okres trwania umowy, wysokość czynszu oraz termin wydania rzeczy do używania i termin zapłaty czynszu. Ponadto jeżeli przedmiotem umowy jest przykładowo wynajem mieszkania w umowie warto wskazać: stan wynajmowanego mieszkania (umeblowanie, określenie czy jest w pełni czy częściowo wyposażone), opis wyposażenia, określenie czy opłaty eksploatacyjne są zawarte w czynszu wpłacanym wynajmującemu czy też pokrywa je najemca, wysokość i termin rozliczenia kaucji zabezpieczającej, okoliczności uzasadniające wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez którąś ze stron umowy.

 

 Źródła:

[1] Podstawowe cechy umowy najmu - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (833) z dnia 02.01.2012, Gofin.pl, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,119,101190,podstawowe-cechy-umowy-najmu.html.

[2] Elementy umowy najmu, Inwestuj w nieruchomości - magazyn rynku nieruchomości, dostępny w Internecie: http://www.iwn.son.pl/poradnik-nieruchomosci/177-elementy-umowy-najmu.

[3] Umowa najmu, Encyklopedia zarządzania, dostępny w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Umowa_najmu.

Czy zawieraliście kiedyś umowę najmu? Którą ze stron umowy byliście?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =