Wezwanie do zapłaty - co robić?

Prawo    
ocena

Wezwanie do zapłaty w postaci wyroku nakazowego znalezionego w naszej skrzynce pocztowej rodzi poważne konsekwencje prawne. Taki nakaz jest już samodzielnym tytułem egzekucyjnym, zaś po wszczęciu na jego podstawie egzekucji niewiele można już zrobić. Z kolei, gdy znalezione przez nas pismo ma raczej charakter prywatny należy przygotować się, że nadawca listu przygotowuje się już do wszczęcia przeciwko nam postępowania cywilnego o zapłatę.

1. Sądowy nakaz zapłaty - co oznacza?

Znacznie ważniejszy jest nakaz zapłaty, gdyż jest on orzeczeniem sądu o mocy porównywalnej do wyroku. Jeżeli wiemy, że nie spłaciliśmy jakiegoś zobowiązania to nie można w tej kwestii wiele już zrobić. Można w ramach postępowania egzekucyjnego negocjować spłatę należności w ratach, lecz sam dług jest faktem bezspornym. Co innego, gdy nie mamy pojęcia o istnieniu jakiegoś zadłużenia, lub zostało ono spłacone.

2. Kiedy może zostać wydany nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty zostaje wydany w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Wydając nakaz zapłaty sąd wyznacza nam termin dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu na zapłacenie całej sumy wraz z kosztami postępowania.

W jakich przypadkach możemy otrzymać nakaz zapłaty?

Otóż nakaz zapłaty wydaje się w przypadku roszczeń pieniężnych, które wynikają z:
1) niezapłaconej należności w urzędzie - potwierdzonej dokumentem urzędowym,
2) zaakceptowania przez dłużnika rachunku,
3) gdy po wezwaniu dłużnika do zapłaty odesłaliśmy pisemne oświadczenie o
uznaniu tego długu,
4) żądanie zapłaty wynika z roszczenia banków - dotyczące zawartych umów kredytów, pożyczek itp. (1)
5) gdy podpisaliśmy umowę lub otrzymaliśmy fakturę do zapłacenia, a następnie nie uregulowaliśmy wpłaty
6) są to zobowiązania z weksla, czeku, warrantu lub rewersu

3. Kiedy dowiemy się na jakiej podstawie wydano przeciw nam nakaz zapłaty?

Co ważne, takie postępowania jak nakazowe czy upominawcze są postępowaniami niejawnymi, o których dowiemy się dopiero po doręczeniu nam już nakazu zapłaty orzeczonego przez sąd. Wraz z nakazem zapłaty powinno nam zostać przesłane powództwo oraz umowa będąca podstawą wydania nakazu. Nakaz zapłaty oznacza, że sąd uwierzył przedstawionej przez naszego przeciwnika fakturze czy umowie i orzekł na ich korzyść (2). Gdy tylko mamy cień podejrzenia, że ktoś usiłuje nas oszukać i wyłudzić pieniądze (mimo np. zapłacenia zobowiązania w terminie) lub gdy żądana suma nie zgadza się z treścią umowy - należy odwołać się od takiego nakazu zapłaty. Należy to także zrobić, gdy powód ma wobec nas również niezapłacone długi, wówczas można wnosić o tzw. potrącenie tych wierzytelności. Co nam daje takie odwołanie?

4. W jaki sposób wnieść odwołanie od nakazu zapłaty?

Odwołanie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nam nakazu. Odwołanie w zależności od tego, w jakim postępowaniu zapadło - ma inne nazwy. W postępowaniu nakazowym będą to zarzuty od nakazu zapłaty, w postępowaniu upominawczym mamy do czynienia ze sprzeciwem od nakazu zapłaty. Zarówno zarzuty, jak i sprzeciw wnosi się na piśmie do sądu, który wydał nakaz zapłaty (3).

Jakie informacje powinno zawierać pismo pod tytułem zarzuty od nakazu zapłaty:
Czy zaskarżamy nakaz zapłaty w całości czy w części (wymienić te części, które zaskarżamy).
Przedstawiamy zarzuty, które wskazują na to, że nakaz zapłaty został wydany na błędnej podstawie - gdyż, np. należność została już zapłacona, powód nie posłużył się niewłaściwą umową, istnieją inne dokumenty, świadczące o tym, że żądanie pozwu jest bezzasadne.
Wymienić wszystkie okoliczności faktyczne i wskazać dowody na ich potwierdzenie.
Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy.

Zarzuty wniesione w taki sposób można cofnąć. Prawidłowe wniesienie zarzutów sprawi, że nakaz zapłaty straci moc, a sprawa będzie rozpatrywana w trybie zwyczajnym - na rozprawie z naszym udziałem i przeprowadzeniem dowodów. Na wniesienie zarzutów mamy 2 tygodnie czasu.

Z kolei, gdy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym - nasze pismo mające spełniać rolę odwołania ustawa określa jako sprzeciw od nakazu zapłaty (4). Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W sprzeciwie należy wymienić te same elementy jak te zamieszczane w zarzutach od nakazu zapłaty. „W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę” (5).


Źródła:
1) Art. 485 § 1 k.p.c.
2) Art. 484 (1) § 3 k.p.c.
3) Art. 493 § 1 k.p.c.
4) Art. 503 § 1 k.p.c.
5) Art. 505 § 1 k.p.c.

Byliście w podobnej sytuacji? Co zrobiliście?

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =