Wniosek o adwokata z urzędu - wzór

Prawo    
ocena

Prawo do obrony jest fundamentalnym prawem oskarżonego i jedną z podstawowych zasad kodeksu karnego. Zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania karnego, oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Nie każdy jest jednak w stanie pokryć koszty związane z powołaniem adwokata z wyboru i opłaceniem jego honorarium. Wówczas można skorzystać z tzw. obrońcy z urzędu - jednakże, aby sąd wyznaczył nam takiego pełnomocnika - musimy o to wnieść do sądu, najlepiej w odpowiednim piśmie.

Wniosek o adwokata z urzędu - wzór

photoxpress.com

Podstawą prawną dla złożenia wniosku o wyznaczenie oskarżonemu obrońcy z urzędu jest art. 78 § 1 k.p.k., który jasno stanowi, że oskarżony (podejrzany), który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu może skutecznie złożyć podejrzany (któremu przedstawiono zarzuty lub który został już tymczasowo aresztowany na etapie postepowania przygotowawczego ewentualnie, który przebywa w zakładzie karnym i został oskarżony o inne przestępstwo, niż to za które został osadzony) lub oskarżony - czyli osoba, przeciwko której złożono już w sądzie akt oskarżenia. Wniosek taki można złożyć na każdym etapie postepowania - niezależnie od tego, czy sprawa toczy się już w II instancji, czy oskarżony chciałby złożyć skargę kasacyjną od prawomocnego już wyroku. Sąd, do którego taki wniosek jest kierowany musi zająć stanowisko co do zasadności wniosku i wyznaczyć wnioskodawcy obrońcę z urzędu. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 78 § 2 k.p.k. sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istniały okoliczności, na podstawie których go wyznaczono.

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu musi zawierać następujące elementy:

1. Datę i miejsce jego sporządzenia.

2. Dane osobowe oskarżonego (podejrzanego), jego adres zamieszkania lub adres aresztu śledczego, zakładu karnego w którym przebywa. Należy dodatkowo wskazać, o jakie przestępstwo osoba składająca wniosek jest oskarżona, np.: przestępstwo określone w art. 280 § 1 kk.

3. Adres sądu właściwego - tzn. sądu, przed którym toczy się sprawa oraz sygnaturę akt nadaną w sprawie.

4. Tytuł pisma - wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

5. Treść wniosku:

Można przykładowo swoją prośbę sformułować następująco:

Uprzejmie proszę Pana Prezesa Sądu Rejonowego /Okręgowego w …………o ustanowienie dla mnie obrońcy z urzędu w sprawie prowadzonej przez Sąd……………….. Wydział Karnyw ………… o sygn. akt K…….. , w której występuję w charakterze oskarżonego.

Oświadczam, że nie jestem w stanie ustanowić obrońcy z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Moja sytuacja majątkowa jest następująca: ………………….

[należy wskazać dochody i źródło utrzymania lub poinformować sąd o braku zatrudnienia, niskiej rencie i członkach rodziny pozostających na utrzymaniu, jeżeli oskarżony mieszka z rodziną. Można również wskazać na chorobę i wysokie koszty leczenia przy jednoczesnych bardzo niskich dochodach, braku możliwości podjęcia zatrudnienia itp.]

Do pisma należy dołączyć wszelkie posiadane dokumenty, które mają stanowić dowód uzasadniający zasadność wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Mogą to być przykładowo:

- zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

- zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym wydane przez właściwy organ;

- odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o pobieraniu świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych itp.

6. Na zakończenie należy wniosek podpisać własnoręcznie oraz wymienić na koniec załączniki (dokumenty) dołączane do wniosku.

Czy wzór wniosku o adwokata z urzędu zawarty w artykule jest dla Was przejrzysty? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =