Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

Prawo    
ocena

Wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji przez samego wierzyciela można złożyć do komornika, jeżeli posiadamy odpowiedni tytuł egzekucyjny zaopatrzony w tzw. klauzule wykonalności. Co do zasady postępowanie egzekucyjne jest wszczynane na wniosek złożony przez wierzyciela i jest prowadzone przez komornika działającego w danym rewirze przy sądzie rejonowym lub sąd.

Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

photoxpress.com

Tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego możemy wszcząć egzekucję po uzyskaniu klauzuli wykonalności są przykładowo:
- prawomocne orzeczenia sądu (lub tzw. orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu)
- ugoda zawarta przed sądem co do zapłaty przez dłużnika określonej kwoty
- wyrok sądu polubownego
- akty notarialne, w których dłużnik zobowiązał się do zapłaty określonej sumy, wydania nieruchomości, itp. wartości majątkowych (1)

Posiadając taki tytuł egzekucyjny możemy (jako wierzyciel) wnieść wniosek do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności - wówczas w ciągu 3 dni sąd powinien niezwłocznie rozpoznać sprawę w składzie jednoosobowym i następnie przesłać nam odpis wyroku opatrzony taką klauzulą (2). Z takim dokumentem możemy rozpocząć pisanie wniosku o faktyczne wszczęcie egzekucji.
windykacja egzekucja długu

photoxpress.com

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać wskazane:
- Świadczenie, które ma zostać spełnione przez dłużnika
- Sposób egzekucji (można wskazać kilka sposobów egzekucji)
- Załącznik w postaci dołączonego do wniosku tytułu wykonawczego (3)

Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych, które musimy podać we wniosku dotyczą majątku, z którego ma zostać zaspokojone nasze roszczenie. Może to być majątek ruchomy dłużnika (np. jego samochód) - przez jego sprzedaż i przekazanie nam jego równowartości lub przez zajęcie samochodu. Możemy wskazać zajęcie wynagrodzenia za pracę, jeżeli wiemy, że dłużnik pracuje i zarabia. Egzekucja może być także prowadzona z rachunków bankowych, nieruchomości należących do dłużnika - przez jej zajęcie lub sprzedaż. Wskazanie właściwego majątku dłużnika jest bardzo ważne, gdyż może się okazać, że dłużnik nie chce płacić tłumacząc się brakiem dochodów, a wiemy, że jest właścicielem drogiego samochodu czy gruntów.

Wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji powinien składać się z następujących elementów:

1.Wskazanie organu właściwego (np. Komornik Sądowy Rewiru II przy Sadzie Rejonowym - miejscowość - oraz adres komornika)
2.Wskazanie osoby wierzyciela, czy jego firmy - z podaniem pełniej nazwy oraz adresu zamieszkania czy siedziby
3.Wskazanie osoby dłużnika - imię nazwisko, adres zamieszkania (lub pełna nazwa przedsiębiorstwa oraz adres jego siedziby)
4.Tytuł składanego wniosku: wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z ….. (wskazanie majątku, z którego chcemy się zaspokoić np. z rachunku bankowego, ruchomości i wynagrodzenia za pracę)
5.Treść wniosku:

Przedstawiając załączone do wniosku tytuły wykonawcze - wymienienie tych tytułów, przez jaki sąd czy organ zostały wydane, z jaką datą oraz jaka jest sygnatura tych wyroków - oraz opatrzone klauzulą wykonalności nadaną przez sąd w dniu ….. (data nadania klauzuli wykonalności) wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie w stosunku do dłużnika (imię i nazwisko) egzekucji z ruchomości, które znajdują się w (adres, miejsce gdzie znajdują się wskazane ruchomości), z wynagrodzenia za pracę dłużnika (podać gdzie dłużnik pracuje, zakład pracy i siedzibę) oraz z rachunku bankowego dłużnika. Wnoszę również o zwrócenie się do banku celem ustalenia numeru rachunku bankowego dłużnika, z którego prowadzona będzie egzekucja.

6. wskazanie, jaka kwota wraz z odsetkami powinna zostać uzyskana w drodze egzekucji:

Na mocy przedstawionych tytułów wykonawczych powinna od dłużnika zostać wyegzekwowana kwota: (wskazanie kwoty należnej wierzycielowi i za co ona się należy oraz od jakiego dnia dla tej kwoty powinny być naliczane odsetki)

7.Wskazanie dla komornika co zrobić z wyegzekwowaną kwotą:

Ściągnięte od dłużnika kwoty proszę przekazać bezpośrednio na moje konto bankowe: numer naszego konta bankowego

8.Podpis wierzyciela oraz dołączone załączniki (tytuły wykonawcze)

Źródła:
1) Art. 777 k.p.c.
2) Art. 782 (1) k.p.c.
3) Art. 797 § 1 k.p.c.

O zwrot jakiego długo chcecie się upomnieć? Kto jest Waszym dłużnikiem?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =