Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Prawo    
ocena

Pracownik, jako słabsza strona stosunku pracy, może paść niekiedy ofiarą nieuczciwych praktyk czy zachowań pracodawcy. Nie powinien jednak wahać się przed dochodzeniem swoich praw szczególnie, że przepisy prawa pracy dają mu szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie. Pracodawcy popełniający wykroczenia przeciwko prawom pracowników mogą spodziewać się sankcji ze strony PIP.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

pixabay.com

Warto wiedzieć, iż zgłoszenie o podejrzeniu naruszeń można złożyć również anonimowo, tak aby pracodawca nie dowiedział się o tym, kto złożył doniesienie. Wobec pracodawcy, który zostanie uznany za winnego naruszeń praw pracowniczych sąd może orzec karę grzywy w wysokości 1000 zł do 30000 zł. Ponadto w drodze tzw. postępowania mandatowego inspektor może nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 20 do 1000 zł. Inspektor ustala wysokość grzywny w zależności od oceny okoliczności danej sprawy.

Ponadto, jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w kodeksie pracy, popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. Kodeks pracy zawiera katalog czynów stanowiących naruszenia prawa pracownika, do najczęstszych z nich należą:

- zawieranie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę;

- nie potwierdzanie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę;

- wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy;

- stosowanie wobec pracowników innychkar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników;

- naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych;

- nie prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

- pozostawienie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- nie wypłacenie (lub bezpodstawne obniżanie) w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie;

- nie udzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub

- bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu;

- nie wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =