Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

Prawo    
ocena

Polskie prawo daje możliwość eksmisji i wymeldowania z mieszkania niechcianych lokatorów, jednak nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać.

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

pixabay.com

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przesłanką do wymeldowania danej osoby z lokalu może być:

1) jej śmierć. W takim przypadku zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej. [1]

2) opuszczenie przez nią miejsca pobytu stałego lub czasowego trwające ponad 3 miesiące. W tej sytuacji jest ona obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli nie zrobi tego dobrowolnie to decyzję w sprawie jej wymeldowania podejmuje na wniosek strony lub z urzędu organ gminy. [2] Wniosek ten złożyć więc może tylko ten, kto ma w tym albo interes prawny (przeważnie rodzina) albo obowiązek.

Eksmisja z lokalu

W przypadku eksmisji, wypowiedzenie najmu powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie oraz musi określać przyczynę wypowiedzenia. [3]

Z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem właściciel lokalu ma możliwość wyeksmitowania uciążliwego lokatora jeżeli ten:

1) pomimo pisemnego upomnienia:

- nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód;

- niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;

- wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali

lub

2) zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za co najmniej trzy miesiące
lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela,

lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. [4]

W przypadku jednak, gdy czynsz w danym lokalu jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, to jego właściciel może wypowiedzieć stosunek najmu albo z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; albo z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli osoba wynajmująca posiada tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości i bez przeszkód może go używać. [5]

Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że z ważnych przyczyn właściciel lokalu może wytoczyć powództwo o eksmisję i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu. Ma do tego prawo, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu wyprowadzki lokatora. [6]

Nie tylko właściciel może eksmitować

Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, to nie tylko właściciel danego lokalu ale i inny lokator albo właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o eksmisję i nakazanie jego opróżnienia przez sąd. [7] W pozwie należy wykazać rażące i uporczywe łamanie porządku domowego przez danego lokatora, które utrudnia innym korzystanie z lokalu.

Współlokator może także wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji jego małżonka, byłego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. [8]

 


Źródła:

[1] art. 17 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności dowodach osobistych

[2] art. 15.1 par. 1 i 2  ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności dowodach osobistych

[3] art.11 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001, art.11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001

[4] art.11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001

[5] art.11 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001

[6] art.11 ust. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001

[7] art.13 ust.1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001

[8] art.13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =