Zakładanie księgi wieczystej

Prawo    
ocena

Czym jest księga wieczysta? Dlaczego jest potrzebna? Jakich dokumentów potrzebujesz, żeby ją założyć?

Zakładanie księgi wieczystej

photoxpress.com

Gdyby każda nieruchomość była wpisana do księgi wieczystej, nie byłoby problemu z ustaleniem jej stanu prawnego. Znany byłby jednak nie tylko stan prawny domu, działki czy mieszkania, ale także wiadomo by było czy nie są one obciążone np. hipoteką. Księgi wieczyste są bowiem swoistymi urzędowymi rejestrami publicznymi, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości gruntowych m.in. dla działek budowlanych, czyli dla np. domów mieszkalnych czy biurowców, a także lokalowych i dla lokali będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Zakładane są one na podstawie postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, natomiast ich prowadzeniem zajmują się wydziały ksiąg wieczystych znajdujące się w sądach rejonowych, według miejsca położenia nieruchomości.

Warto wiedzieć, że obecnie zakłada i prowadzi się już księgi tylko w formie elektronicznej. Te wcześniejsze, prowadzone w tradycyjny sposób w formie pisemnej, mają być stopniowo zinformatyzowane.

Księgi zakładane są z reguły na wniosek:

- właściciela nieruchomości,

- osoby, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do określonej nieruchomości,

- wierzyciela.

Jak złożyć wniosek o założenie księgi?

Wniosek o założenie księgi wieczystej znaleźć można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl. Jest on oznaczony symbolem KW-ZAL. Trzeba go wypełnić ręcznie lub na komputerze, drukowanymi literami. Musi być czytelny i nie powinien zawierać żadnych skreśleń i poprawek.

Do wniosku dołączyć też trzeba akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie własności nieruchomości, np. orzeczenie sądu oraz wypis z ewidencji gruntów zawierający dane dotyczące powierzchni, a także wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów lub mapy zasadniczej w celu oznaczenia udziału w nieruchomości gruntowej.

Konieczne okazać się też może dołączenie do wniosku kilku innych formularzy:

- KW-ZAD - żądanie wpisu w księdze wieczystej (np. hipoteki),

- KW-WU - wnioskodawca/uczestnik postępowania,

- KW-PP -pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy.

Wniosek wraz ze wszystkim załącznikami można wysłać listem poleconym lub złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych.
Zakładając księgę musimy liczyć się z dość sporymi wydatkami. Sama opłata wynosi 60 zł, a do tego dochodzi jeszcze koszt wpisu prawa własności, za który zapłacić trzeba 200 zł.

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć, że księgi wieczyste związane są z nieruchomością, a nie z właścicielem, dlatego nawet mimo zmiany właścicielskiej danej nieruchomości księga zostaje ta sama. Na treść księgi wieczystej składają się adnotacje, dokonywane albo na wniosek zainteresowanego albo z urzędu. Wpisy te są dokonywane zawsze wtedy, gdy dochodzi do zmiany stanu prawnego danej nieruchomości, dzięki temu zawsze można ustalić kto jest jej właścicielem i czy posiada jakieś obciążenia.

Niezwykle istotne jest to, że księgi wieczyste są jawne. Każdy właściciel nieruchomości jest zobligowany do złożenia wniosku o ujawnienie jej stanu prawnego. Taki obowiązek nakłada na niego ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Z tego też względu każdy może te księgi przeglądać. Nie ma więc możliwości zasłaniania się nieznajomością wpisów w niej zawartych. W przypadku nowych, elektronicznych ksiąg elektronicznych ich odpisy może uzyskać każdy, natomiast te stare, prowadzone jeszcze w wersji papierowej, wolno było przeglądać tylko w obecności pracownika sądu.

Z czego się składa księga wieczysta?

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów, podzielonych na rubryki i pola. W dziale pierwszym znajduje się oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z własnością. Dział drugi zajmują wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, a dział trzeci adnotacje na temat ograniczonych praw rzeczowych (oprócz hipotek) oraz wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, a także wpisy innych praw i roszczeń (oprócz hipoteki).  Wpisy dotyczące hipoteki znajdują się natomiast w dziale czwartym.

 

 

Źródła:

- Ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 107

- Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i wzorów dokumentów (Dz. U. z dnia 21 września 2001 r. z późn. zm.)

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =