Zakładanie związku zawodowego

Prawo    
ocena

Związek zawodowy to organizacja mająca na celu ochronę interesów pracowników, warto wiedzieć jakie wymogi są konieczne do jego założenia i jakie korzyści płyną dla pracowników z posiadania takiego podmiotu w firmie.

Zakładanie związku zawodowego

pixabay.com

Zgodnie z art. 12 ustawy o związkach zawodowych  związek  powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku  muszą wybrać komitet założycielski, opracować jego statut (zawierający m.in. nazwę związku, siedzibę związku, terytorialny i podmiotowy zakres działania, cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji, zasady nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną, sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku, organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji, źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich, zasady uchwalania i zmian statutu, sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku) a także dokonać rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z powyższych przepisów wynika, iż związek zawodowy może powstać w każdym zakładzie pracy bez względu na ilość zatrudnianych pracowników i podstawę  ich zatrudnienia, o ile tylko uda się zebrać 10 osób.

Po co związek zawodowy?

Ustawa stanowi, iż zadaniem związków zawodowych jest reprezentacja interesów pracowników oraz ochrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. W praktyce związki zawodowe walczą o takie kwestie jak: terminowe wypłacanie wynagrodzeń, przestrzeganie praw pracowniczych czy standardów bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Aby członkowie związku mogli czuć się bezpiecznie art. 3 ustawy stanowi iż  nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. Wielu pracodawców niechętnie widzi u siebie związek zawodowy dlatego prawo nie przewiduje konieczności informowania o zamiarze zawiązania związku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =