Zakres odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej

Prawo    
ocena

Zakres odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej pozostaje w ścisłym związku ze specyficznym charakterem samej spółki cywilnej i jej formą prawną. Spółka cywilna jako jedyna w polskim prawie nie została regulowana w Kodeksie spółek handlowych, lecz w kodeksie cywilnym. Spółka cywilna, czy też spółka prawa cywilnego, jest stosunkiem obligacyjnym opartym na umowie, w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu o charakterze gospodarczym przez działanie w ściśle określony w umowie sposób, zwłaszcza zaś przez wniesienie wkładów do spółki.

Zakres odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej

photoxpress.com

Wkład wniesiony przez wspólnika może być prawem własności, innym prawem lub polegać na świadczeniu usług. Istnieje domniemanie, że wkłady wniesione przez wspólników mają jednakową wartość. [1] Majątek wspólny wspólników nie podlega podziałowi w czasie trwania spółki - wspólnik nie może także swobodnie rozporządzać swoim udziałem we wspólnym majątku wspólników ani w poszczególnych składnikach tego majątku. [2] Ponadto w czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. [3]

Za zobowiązania spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. [4] Solidarność wspólników polega na tym, że zgodnie z prawem wierzyciel spółki może żądać całości lub części świadczenia zarówno od wszystkich wspólników łącznie, od zaledwie kilku wspólników czy nawet od jednego wspólnika z osobna. [5] Jeżeli którykolwiek ze wspólników ureguluje świadczenie na rzecz wierzyciela spółki, zwalnia to pozostałych wspólników ze świadczenia na rzecz wierzyciela, lecz nie wyklucza roszczenia regresowego wspólnika, który spłacił zobowiązania za pozostałych - względem nich właśnie. Roszczenie regresowe jest ściśle związane z odpowiedzialnością solidarną - gdyż wspólnik, który spłacił dług za pozostałych ma prawo żądać od nich zwrotu wyłożonych na ten cel środków w wysokości proporcjonalnej do zakresu odpowiedzialności każdego ze wspólników lub w zakresie określonym umową spółki. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki (oraz innych wspólników, którzy w ramach spółki zaciągnęli zobowiązania) do pełnej ich wysokości - także ze swojego osobistego majątku, odrębnego od majątku spółki.

Wierzyciel spółki cywilnej w związku z solidarną odpowiedzialnością wspólników tej spółki ma prawo wybrać sobie majątek, z którego chce zostać spłacony. Nie istnieje żaden przepis prawa mówiący, że najpierw wierzyciel kieruje swoje roszczenie do majątku spółki - a dopiero po bezskutecznej egzekucji zwraca się z roszczeniem do majątku osobistego poszczególnych wspólników. Może z powodzeniem od razu wystąpić o egzekucję z majątku osobistego wspólnika, o którym wie, że jest w stanie zaspokoić jego roszczenie w całości. [6]

Mówiąc o zakresie odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej, należy wziąć pod uwagę, o jakich zobowiązaniach spółki mowa w przepisach kodeksu oraz jak poszczególne zobowiązania wpływają na odpowiedzialność wspólnika, który dołączył do spółki w czasie jej trwania i dłuższego funkcjonowania na rynku. W takim wypadku wspólnik, który przystąpił do istniejącej już spółki (która kilka lat funkcjonowała na rynku i w związku z tym zawarła wiele umów rodzących zobowiązania) nie odpowiada majątkiem osobistym za tylko te zobowiązania, które powstały przed jego przystąpieniem do spółki. Zatem wszelkie czynności faktyczne i prawne, jakie miały miejsce przed jego przystąpieniem do spółki nie rodzą ryzyka  odpowiedzialności majątkiem osobistym, jeżeli ich źródłem są zdarzenia z okresu, w którym nie był wspólnikiem.

W kontekście uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania spółki cywilnej i odpowiedzialności majątkowej jej wspólników należy wspomnieć - chociaż zdawkowo- o procedurze związanej z egzekucją zobowiązań spółki. Aby wierzyciel mógł zaspokoić swoje roszczenie z majątku spółki (np. wkładów wspólników wniesionych do spółki i stanowiących współwłasność wspólników) musi posiadać tytuł egzekucyjny wydany przez sąd przeciwko wszystkim wspólnikom spółki. [7] Wierzyciel, który uzyskał tytuł egzekucyjny skierowany przeciwko spółce - nie może na jego podstawie wszcząć egzekucji przeciwko jednemu wspólnikowi tej spółki.

 

 

Źródła:

[1] Art. 861§ 2 Kodeksu cywilnego

[2] Art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego

[3] Art. 863 § 3 Kodeksu cywilnego

[4] Art. 864 Kodeksu cywilnego

[5] Art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego

[6] por. orzeczenie SN z 10 lutego 1936 r., C III 266/35, LexPolonica nr 2366904

[7]  Art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =