Zalety umowy o pracę na zastępstwo

Prawo    
ocena

Umowa na zastępstwo jest jedną z umów zawieranych na czas określony, lecz wymaga zastosowania szczególnych przepisów związanych z tym rodzajem umowy o pracę.

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy na postawie umowy na zastępstwo zatrudniani są pracownicy, którzy wykonują obowiązki stałych pracowników podczas ich długotrwałej nieobecności. Elastyczne rozwiązania szczególnie w zakresie czasu trwania umowy oraz okresu jej wypowiedzenia ułatwiają pracodawcy organizację pracy w czasie, kiedy pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków przez dłuższy czas.

Kiedy skorzystać z umowy na zastępstwo?

Umowa na zastępstwo jest zawierana wtedy, gdy wystąpi potrzeba zastąpienia pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przepisy określają zatem, że umowa na zastępstwo może obejmować okres obejmujący nieobecność z powodu choroby, urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy wypoczynkowego, ale nie może obejmować okresu wcześniejszego ani późniejszego. Często zdarza się, że pracownik planuje rozpoczęcie urlopu np. wychowawczego a pracodawca chciałby, aby przekazał swoje obowiązki osobie zastępującej.

Wówczas zatrudnienie osoby zastępującej rozpoczyna się wcześniej niż z pierwszym dniem nieobecności stałego pracownika, dlatego w okresie potrzebnym do zapoznania się z nowymi obowiązkami pracodawca powinien zawrzeć z nowym pracownikiem umowę na okres próbny. Nie można zatrudniać pracownika w oparciu o umowę na zastępstwo, gdy zastępowana osoba nadal pracuje.

Jak jest czas trwania umowy?

Umowa na zastępstwo jest umową terminową, co za tym idzie ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu, na jaki została zawarta. Czas jej trwania ogranicza okres nieobecności pracownika zastępowanego. Dzień rozwiązania umowy może być określony konkretną datą lub terminem powrotu konkretnego pracownika do pracy. W przypadku wcześniejszego bądź późniejszego powrotu umowa na zastępstwo ulega „automatycznemu” rozwiązaniu z dniem stawienia się nieobecnego pracownika w pracy. Nie występuje konieczność składania dodatkowych oświadczeń, wypowiadania umowy ani zawierania kolejnej umowy na zastępstwo. Dodatkowo należy pamiętać, że umowa na zastępstwo ulega rozwiązaniu również wtedy, kiedy nieobecność usprawiedliwiona zmienia się w nieusprawiedliwioną.

Przed upływem okresu, na który umowa na zastępstwo została zawarta można ją rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron oraz z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia, a także bez wypowiedzenia w trybie określonym w Kodeksie pracy.

Umowa na zastępstwo zawarta z kobietą w ciąży rozwiąże się z upływem wyznaczonego terminu. Nie stosuje się w tym przypadku przepisów gwarantujących przedłużenie umowy do dnia porodu.

Co umieścić w treści umowy na zastępstwo?

Treść umowy na zastępstwo powinna określać wszystkie elementy standardowej umowy o pracę i dodatkowo zawierać wyraźne stwierdzenie, że jest to „umowa o pracę na zastępstwo” albo „umowa o pracę w zastępstwie” pracownika nieobecnego. Należy również wskazać pracownika zastępowanego podając jego imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz przyczynę jego nieobecności wyznaczającą czas, na jaki umowa zostaje zawarta. Umowa na zastępstwo określa ten sam rodzaj pracy, stanowisko lub zakres obowiązków, jaki wykonywał pracownik zastępowany. Warunki zatrudnienia zastępcy, wynagrodzenie, dodatkowe świadczenia a nawet wymiar czasu pracy mogę się różnic od warunków, jakie otrzymał pracownik zastępowany.

Możliwe jest zawieranie nieograniczonej liczby kolejnych umów na zastępstwo z tym samym pracownikiem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =

i to jest dyskryminacja! dlatego w urzędach/ ministerstwach są "martwe dusze" a kobiety zmuszone podejmować pracę na zastępstwo w razie macierzyństwa - wylatują z pracy!!!!!!!! kiedy innym, tym którym udało się załapać przysługują jeszcze sowite odprawy! CURIOZUM!

~ BENA / 2016-10-18 20:17:54
oceń komentarz: (0) (0)