Zmiany w prawie budowlanym 2011-2012

Prawo    
ocena
Zmiany w Ustawie o prawie budowlanym, jakie wejdą w życie w 2012 r., związane są między innymi z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zmiany w prawie budowlanym 2011-2012

sxc.hu

Drobne zmiany dotyczą również wymagań stawianych dokumentacji projektowej przedstawianej w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, dotyczą także wprowadzenia uregulowań związanych z wykorzystaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynku w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej.

Według nowego brzmienia przepisów prawa budowlanego zmieniają się szczegółowe wymagania odnośnie projektów budowlanych. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zawierać dołączone do niego stosowane dokumenty.

Zgodnie z nowelizacją, projekt budowlany powinien zawierać dodatkowo oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych i – co jest nowością – może to być również zapewnienie przez właściciela nieruchomości audytu, który wskazuje, że dostarczanie ciepła do budynku z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego budynku.1

Podobnie, może to być dokument potwierdzający odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła (zakładu ciepłowniczego). Przepis ten wchodzi w życie 1 lipca 2012 r.

Kolejna zmiana dotyczy zakresu kontroli przez organy właściwe dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Zgodnie ze zmianami, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, właściwy organ sprawdza:

- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń
- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzenie przez projektanta informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego)
- zaświadczenia wydawane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- z kolei w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła (które nie jest odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych), które są zlokalizowane na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, aby właściciel tego budynku mógł korzystać z indywidualnego źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo, konieczne jest dołączenie do projektu odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła
- ewentualnie przedstawienie audytu2 wskazującego, że dostarczanie ciepła do tego budynku z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do budynku.3 Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Kolejna zmiana dotyczy korekty w dokumentacji składanej już po zakończeniu budowy, gdy budynek ma zostać oddany do użytku. W tej sytuacji, gdy właściciel dokonuje zawiadomienia o zakończeniu budowy lub składa wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (ewentualnie budynku z częścią mieszkalną), należy złożyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, w którym kierownik budowy powinien zamieścić informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w określony prawem sposób. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.4

Zmiany w prawie budowlanym, jakie wejdą w życie w roku 2012 r., nie wprowadzą rewolucyjnych zmian dla osób, które planują rozpoczęcie budowy domu czy przeprowadzkę. W niektórych przypadkach konieczne będzie dopełnienie dodatkowych formalności, lecz nie wpłyną one za zasadniczą zmianę podstawowych uregulowań w prawie budowlanym.

Co sądzicie o zmianach w prawie budowlanym? Wyraźcie swoją opinię!

1. Art. 34 ust. 3 pkt.3 lit. a) w zw. z art. 33 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551)
3. Art. 35 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. z art. 33 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami w zw. z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551)
4. Art. 35 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zmiana dotyczy dodania w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 57 ust. 1a).

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =