Zwolnienie od podatku od zasiedzenia

Prawo    
ocena

Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych poprzez zasiedzenie rodzi skutki podatkowe na gruncie podatku od spadków i darowizn. Co może być przedmiotem zasiedzenia? Jakie zwolnienia od podatku z tytułu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze zasiedzenia przewidują przepisy prawa? Przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia.

Zwolnienie od podatku od zasiedzenia

pixabay.com

Co może być przedmiotem zasiedzenia?

Przedmiotem zasiedzenia może być wyłącznie rzecz (nieruchomość lub ruchomość). Nie jest zatem możliwe zasiedzenie przykładowo gospodarstwa rolnego, które jest zbiorem rzeczy i praw.

Zwolnienie z podatku nabycia własności w drodze zasiedzenia - kwestie prawne

Nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju w drodze darowizny, spadku i zasiedzenia przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie definiuje nabycia w drodze zasiedzenia (w tym zakresie należy sięgnąć do Kodeksu Cywilnego), art. 7 zawiera zasady zwolnienia z podatku niektórych przedmiotów w wypadku opodatkowania nabycia własności w drodze zasiedzenia. W istotny sposób reguluje to zagadnienie również art. 4 wspomnianej ustawy.

Wyłącznie z opodatkowania z tytułu zasiedzenia - podział zwolnień

Art. 4  ustawy o podatku od spadków i darowizn zawiera katalog zwolnień z tego podatku. Ze względu na trwałość zwolnienia wyróżnia się zwolnienia warunkowe (przyznawane pod warunkiem spełnienie określonych w przepisach wymogów) i bezwarunkowe, przysługujące z mocy prawa. Ponadto zwolnienia mogą być całościowe lub częściowe.

W jakich sytuacjach obowiązuje zwolnienie?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy zwolnione z opodatkowania jest nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości - do wysokości udziału we współwłasności. Może to dotyczyć sytuacji, gdy na podstawie umowy o podział rzeczy do użytkowania doszło do podziału na części fizyczne nieruchomości przez współwłaścicieli nieruchomości oraz gdy podział miał miejsce poprzez nieformalne zniesienie współwłasności. Warto nadmienić, że zwolnienie nie obejmuje nieformalnej umowy podziału nieruchomości.

Ponadto art. 4 ust. 4 ustawy wskazuje, że z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość nakładów dokonanych przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Zgodnie z przywołanym przepisem nakłady musi dokonać nabywca, lub jego spadkobiercy (zgodnie z art. 1027 Kodeksu Cywilnego konieczne jest wówczas wykazanie praw spadkowych). Natomiast zgodnie z ust. 5 art. 7 ustawy wyłączeniu z podstawy opodatkowania podlega wzniesiony na nieruchomości podlegającej zasiedzeniu budynek.

 

 

Źródła:

[1] Jan Zdanowicz, Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, Monitor podatkowy nr 12/1999, dostępny w Internecie: http://www.monitorpodatkowy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=36&id=241.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =