Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenia    
ocena

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą może sama zdecydować czy chce zostać objęta ubezpieczeniem chorobowym. Jeśli dostrzega dla siebie korzyści objęcia ubezpieczeniem chorobowym, wówczas musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia na druku ZUS ZUA.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

photoxpress.com

Termin zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Przedsiębiorca wskazuje dzień początkowy objęcia ubezpieczeniem, który nie może być wcześniejszy niż data wpływu zgłoszenia do ZUS.

Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy zgłoszenie jest dokonywane przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Wówczas dotyczy łącznego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń rentowych i emerytalnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wówczas termin złożenia druku ZUS ZUA wynosi siedem dni od daty rozpoczęcia działalności lub od dnia, w którym działalność staje się tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Taka sytuacja może mieć miejsce przykładowo po rozwiązaniu umowy o pracę. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w tych okolicznościach nastąpi od daty wskazanej we wniosku, nawet, kiedy sam wniosek wpłynie w terminie późniejszym (wspomnianym już ustawowym terminie siedmiu dni).

Drugą okolicznością pozwalającą na objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym jest opłacanie terminowo i w pełnej wysokości składki na ubezpieczenia - wraz z ubezpieczeniem chorobowym. W tej sytuacji obowiązuje zasada tzw. wniosku dorozumianego i ZUS uznaje, że jeśli składki na ubezpieczenie chorobowe zostały opłacone, to wolą płatnika było objęcie go tym ubezpieczeniem. Przedsiębiorca podlega wówczas dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z pierwszym dniem miesiąca, za który terminowo opłacił składkę na to ubezpieczenie. Mimo uznania składek, wymagane jest potwierdzenie chęci podlegania temu ubezpieczeniu na druku ZUS ZUA.

Ustanie ubezpieczenia chorobowego

Z ubezpieczenia chorobowego można w dowolnej chwili zrezygnować. W tym celu przedsiębiorca powinien wypełnić druk ZUS ZWUA wskazując dzień wyrejestrowania z ubezpieczenia chorobowego, który nie może być wcześniejszy niż data wpłynięcia wniosku.

Ubezpieczenie chorobowe ustaje też w sytuacji zaniedbania opłacania składek. Za datę ustania przyjmuje się wówczas pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, za który składka nie została opłacona, lub została opłacona w odpowiedniej wysokości, jednak po terminie.

Przywrócenie terminu płatności

Przedsiębiorca, który opłacił składkę na ubezpieczenie chorobowe po terminie, lecz w pełnej wysokości, może skierować do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Zgoda ZUS na przywrócenie terminu płatności składki powoduje zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego. Jeśli ZUS odmówi, ubezpieczenie ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który składki zostały opłacone po terminie.

Bywa tak, że przedsiębiorca nie ma świadomości, że jego ubezpieczenie chorobowe ustało poprzez nieterminowy przelew składki. Wtedy kontynuuje opłacanie za kolejne miesiące składkę na ubezpieczenie chorobowe (rozliczając ją jednocześnie w dokumentach ubezpieczeniowych). Jeśli ubezpieczony nie podejmie żadnych działań ZUS przyjmuje w sposób dorozumiany, że osoba prowadząca działalność zdecydowała ponownie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłaci składkę chorobową w terminie, ale w niepełnej wysokości, to podlega nadal temu ubezpieczeniu, jeśli kwota niedopłaty łącznie za składki na ubezpieczenia społeczne nie przekracza kwoty 6,60 zł miesięcznie. Kwota ta jest zwolniona z odsetek za zwłokę. Pomimo kontynuacji ubezpieczenia ZUS w takiej sytuacji może odmówić wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, dlatego warto uregulować powstałe różnice. Jeśli niedopłata przekroczy kwotę 6,60 zł miesięcznie, ZUS może naliczyć odsetki za zwłokę.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =