Jak założyć Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych?

Ubezpieczenia    
ocena

Pod skrótem TUW kryje się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Jego celem nie jest osiąganie zysku, ale pokrywanie szkód powstałych pośród jego członków. W przypadku tego rodzaju firm ubezpieczeniowych klienci są najczęściej jego udziałowcami. Cechą charakterystyczną są niższe stawki, które bezpośrednio wynikają z mniejszych kosztów prowadzonej działalności. Do korzyści TUW-ów należą: brak skomplikowanej administracji, brak pośredników, brak kosztów prowizji, brak potrzeby reklamy oraz nadwyżki wracające do ubezpieczonych.

Jak założyć Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych?

photoxpress.com

Sposób tworzenia TUW-ów określa Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z pózn. zm.). Nowy podmiot uzyskuje osobowość prawną, gdy zostanie pisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto zaznaczyć, że każda zmiana w statusie powinna być wcześniej zaakceptowana przez Ministra Finansów. Dopiero potem zgłasza się ją do KRS-u.

Statut towarzystwa powinien zawierać następujące zapisy: nazwę i siedzibę towarzystwa, terytorialny zasięg działalności, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, zakres rzeczowy działalności z określeniem działu, grup i rodzajów ubezpieczeń oraz zakres działalności reasekuracyjnej, wysokość kapitału zakładowego, zasady wykorzystania nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat, zasady umarzania udziałów, zasady uzyskania i utraty członkostwa oraz rodzaje członkostwa, sposób rozwiązania towarzystwa, zasady dokonywania ogłoszeń towarzystwa, w tym oznaczenie pisma do ogłoszeń, organ uprawniony do zatwierdzania ogólnych warunków ubezpieczenia.

Procedura zakładania TUW składa się z kliku elementów. Pierwszym krokiem jest sporządzenie założycielskiego aktu notarialnego, który zawiera statut. Następnie należy wypełnić inne formalności, które są wymienione w ustawie. Rejestracja towarzystwa jest możliwa, gdy zebrano minimalny, wymagany kapitał gwarancyjny, fundusz gwarancyjny oraz uzyskano zgodę Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Ustawa przewiduje kilka sytuacji, gdy wnioskującemu nie zostanie udzielona zgoda.

Przy zakładaniu Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych zwarta się uwagę na klika przeszkód. Należą do nich: wysoki próg kapitałowy na rozpoczęcie działalności, skomplikowane formalności oraz wymogi bezpieczeństwa oraz brak świadomości wśród polskich przedsiębiorców.

Nosicie się z zamiarem założenia TUW? Czy jest coś, co szczególnie niepokoi Was w tej procedurze? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =