Komu przysługuje renta strukturalna?

Ubezpieczenia    
ocena

Renta strukturalna jest świadczeniem przyznawanym przez unijny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnikom, którzy w zamian za otrzymanie renty przekazują swoje pola do większych gospodarstw.

Wniosek o taką rentę składa rolnik, który ma ukończone 55 lat, ale nie osiągnął wieku emerytalnego i nie posiada prawa do emerytury lub renty. Ważne jest również prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym nieprzerwanie przez okres 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o rentę.

Oczywiście musi również podlegać ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu (przez co najmniej 5 lat). ponadto rolnik składający wniosek o rentę musi być wpisany do ewidencji producentów, która prowadzona jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ubieganiu się o rentę strukturalną najważniejsze jednak jest przekazanie przez rolnika swojego gospodarstwa i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Wnioskodawca nie może również posiadać zaległości w spłacie ubezpieczenia społecznego rolników.

Nie wszyscy jednak mogą liczyć na takie świadczenie. Wiąże się to z limitami środków, które posiada Unia Europejska. Może się więc okazać, że rolnik, spełniający wszystkie kryteria niezbędne do otrzymania takiej renty nie otrzyma jej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o rentę strukturalną wnioskodawca ma 9 miesięcy na przekazanie ziemi i zaprzestanie działalności rolniczej, potwierdzając to odpowiednimi dokumentami.

UWAGA!

Wysokość renty strukturalnej może być różna. Najniższa kwota jaką rolnik może otrzymać wynosi 1013 zł, ale jeśli pozostaje on w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie wymogi do otrzymania takiego świadczenia, wówczas wysokość renty może wynieść 1689 zł.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =