Sanatorium - kiedy przysługuję?

Ubezpieczenia    
ocena

Leczenie sanatoryjne przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym. Ograniczeniem jest jednak częstotliwość wydawania skierowań niezbędnych do pobytu w sanatorium. Można je otrzymać nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Najczęściej pacjentami sanatorium są ludzie po 65. roku życia, cierpiący na choroby przewlekłe. Pobyt w sanatorium przysługuje jednak wszystkim ludziom, bez względu na wiek. Niezbędne jest natomiast posiadanie skierowania od odpowiedniego lekarza.

Skierowanie takie wystawia lekarz tzw. ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który ma podpisaną umowę z NFZ na świadczenie swoich usług w danym roku lub pracuje w placówce, która ma taką umowę. W przypadku konieczności kontynuowania leczenia w szpitalnym uzdrowisku lekarzem odpowiedzialnym za wystawienie skierowania jest także lekarz pracujący w szpitalu, w którym dany pacjent był leczony. Takie skierowanie pacjent musi uzyskać do momentu wypisania ze szpitala. Chory otrzyma wtedy również kartę informacyjną, zawierającą niezbędne dane na temat przebiegu choroby.

Lekarz, wystawiając skierowanie na leczenie sanatoryjne, kieruje się stanem zdrowia pacjenta, a także dostosowaniem choroby pacjenta do odpowiedniego rodzaju kuracji. Skierowanie powinno zostać przesłane przez lekarza do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Kryterium miejsca stanowi adres zameldowania pacjenta. Skierowanie następnie jest rozpatrywane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Reprezentuje on Narodowy Fundusz Zdrowia i decyduje o zasadności leczenia sanatoryjnego.

NFZ na rozpatrzenie skierowania ma 30 dni, licząc od daty wpłynięcia dokumentu do oddziału NFZ. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni. Skierowania na leczenie sanatoryjne są rozpatrywane według kolejności ich wpłynięcia do NFZ.

W przypadku konieczności rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie w sanatorium pacjent jest zobowiązany zwrócić je do NFZ w trybie natychmiastowym wraz pisemnym uzasadnieniem. Za uzasadnione uznaje się wypadek losowy bądź chorobę, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Jeśli rezygnacja jest uzasadniona, oddział NFZ może w miarę posiadanych możliwości wyznaczyć nowy termin pobytu w sanatorium w okresie ważności skierowania. Ważność skierowania na leczenie uzdrowiskowe mija po upływie 12 miesięcy od dnia jego wystawienia. Nieuzasadniona rezygnacja nie przekreśla szans na ponowne złożenie skierowania. Ważne jest jednak, by pacjent zwrócił skierowanie przed rozpoczęciem turnusu.

UWAGA!

Osoba pracująca, która planuje wyjechać do sanatorium, musi pamiętać o wzięciu urlopu wypoczynkowego. Na pobyt w sanatorium nie przysługuje bowiem zwolnienie lekarskie.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =