Spłata kredytu przez ubezpieczyciela

Ubezpieczenia    
ocena

Biorąc kredyt konsumencki lub hipoteczny klient banku nie jest w stanie przewidzieć co przyniesie przyszłość. Jednym z poważniejszych ryzyk dla kredytobiorcy jest utrata pracy, lub pogorszenie się sytuacji zdrowotnej skutkujące utratą źródła utrzymania, lub nawet śmiercią. Sposobem na przeniesienie, choćby czasowe odpowiedzialności za spłatę zobowiązań finansowych w takiej sytuacji jest ubezpieczenie kredytu w razie choroby, utraty pracy lub śmierci.

Spłata kredytu przez ubezpieczyciela

photoxpress.com

Jak wygląda rzeczywistość przejmowania spłaty kredytu przez ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia wymienionych powyżej ryzyk? Niestety, większość umów ubezpieczeniowych jest sformułowana tak, by zawrzeć jak najwięcej wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego. Nierzadko zdarza się również, że banki sprzedają kredytobiorcom ubezpieczenia, które nie dają im żadnej ochrony ze względu na nie spełnianie przez klientów warunków obejmowania ubezpieczeniem. Dlatego tak ważne jest dokładne analizowanie wszystkich kosztów kredytu, łącznie z wykupywanymi ubezpieczeniami i warunkami ich funkcjonowania.

W większości przypadków ubezpieczyciel przejmuje spłatę kredytu w trzydzieści dni po dostarczeniu zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego, lub odpisu aktu zgonu. Jednak termin 30 dni obejmuje tylko sytuacje, gdy nie występują okoliczności poddające w wątpliwość odpowiedzialność ubezpieczyciela lub wysokość należnego odszkodowania. W przypadku wystąpienia tychże wątpliwości zakład ubezpieczeń może odwlekać decyzję, a w tym czasie spłacanie rat jest obowiązkiem kredytobiorcy lub jego spadkobierców.

Należy także pamiętać, że nawet jeżeli ubezpieczyciel podejmie się spłacania rat, comiesięcznie trzeba dostarczać zaświadczenia potwierdzające status bezrobotnego, tak by zakład ubezpieczeniowy nie przerwał uiszczania zobowiązań wobec banku. Zazwyczaj ubezpieczyciel spłaca raty przez określony okres, raczej nie ma umów gwarantujących pokrywanie kredytu przez cały okres bezrobocia niezależnie od długości jego trwania. Najczęściej zakład ubezpieczeniowy spłaca raty przez okres bezrobocia nie dłuższy niż 12 lub 24 miesiące.

Kiedy należy się spodziewać odmowy ze strony ubezpieczyciela w sprawie regulowania należności ratalnych kredytobiorcy? Typowym wyłączeniem jest utrata pracy z powodu wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zwolnienia się z pracy kredytobiorcy na własne życzenie, lub zwolnienia dyscyplinarnego. Jak widać ochronę ubezpieczeniową daje jedynie zwolnienie z pracy przez pracodawcę lub likwidacja zakładu pracy. Innym wyłączeniem, którego należy się spodziewać w umowie ubezpieczeniowej jest  wyeliminowanie z zabezpieczenia ubezpieczeniowego tych osób które pracują w oparciu o innych rodzaj umowy niż umowa o pracę. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie będzie spłacał rat w przypadku zwolnienia z pracy osób, które pracowały w oparciu o umowy cywilnoprawne lub prowadziły własną działalność gospodarczą i były zmuszone tego zaprzestać.

Większość umów ubezpieczeniowych określa także jaki musi być minimalny staż pracy pracownika w danym zakładzie pracy by podlegał on ochronie ubezpieczeniowej, a także jak długo musi obowiązywać umowa ubezpieczeniowa, jeżeli kredytobiorca zostanie zwolniony przed minięciem któregokolwiek z tych okresów, ubezpieczyciel nie przejmie spłacania rat za niego. W przypadku ubezpieczenia w razie choroby, albo polisy na życie również można się spodziewać pewnych wyłączeń. Przykładowo ubezpieczyciel zazwyczaj zastrzega sobie prawo do odmówienia pokrywania rat kredyty jeżeli choroba lub śmierć wystąpiły wskutek choroby zdiagnozowanej przed wejściem w życie polisy. Zakłady ubezpieczeń stosują także wyłączenia w przypadku chorób lub zgonu kredytobiorcy w wyniku zachowań ryzykownych (np. uprawiania sportów ekstremalnych).

Kredytobiorca niestety nie może być pewien czy ubezpieczyciel nie spróbuje zastosować uników chroniących go przed odpowiedzialnością finansową wobec klienta. Dlatego tak istotne jest dokładne studiowanie umów ubezpieczeniowych w momencie ich podpisywania, tak by mieć pewność zabezpieczenia w drastycznych sytuacjach życiowych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =