Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników

Ubezpieczenia    
ocena

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest zobowiązany do dokonania ich zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, naliczania należnych składek na ubezpieczenia i przekazanie ich z podziałem na poszczególnefundusze - społeczny, zdrowotny, Fundusz Pracy i Gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Są to podstawowe obowiązki pracodawców których niedotrzymanie grozi poważnymi konsekwencjami.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników

photoxpress.com

Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Każdy pracownik podlega ubezpieczeniom od dnia zawarcia umowy o pracę do daty zakończenia stosunku pracy. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom jest niezależny od ilości umów o pracę, wysokości podstaw wymiaru składek oraz ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Co istotne, jako pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych traktuje się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło, jeśli umowa taka zawarta jest z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy.

Nie podlegają natomiast ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umów cywilnoprawnych uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci którzy nie ukończyli 26 lat. Aby zleceniobiorcy podlegali ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym muszą spełnić następujące warunki: mieć ustalone prawo do emerytury lub renty i nie pozostawać jednocześniew stosunku pracy i nie posiadać innego tytułu do ubezpieczeń.

Ubezpieczenie zdrowotne

Obok obowiązku ubezpieczeń społecznych istnieje również obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, daje ono prawo do korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej. Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają między innymi osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są:

- pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi;

- osobami wykonującymi pracę nakładczą;

- osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi;

- osoby korzystające z urlopu wychowawczego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =