Ubezpieczenie cargo - informacje

Ubezpieczenia    
ocena

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Dotyczy przewożonego towaru w transporcie drogowym, śródlądowym, lotniczym i kolejowym.

Przedmiotem ubezpieczenia cargo jest przewożone mienie i jego ewentualna strata, ubytek bądź zniszczenie. Obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: osuwanie się ziemi, pożar, wandalizm, uderzenie przedmiotu w środek transportu, rabunek, eksplozja, powódź, grad, lawina, wypadek środka transportu itp.

Ubezpieczeniem objęty może być niemal każdy rodzaj ładunku z wyłączeniami uzależnionymi od poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Do tych wyłączeń najczęściej zaliczyć można wartości pieniężne, dokumenty, bagaż osobisty, żywe zwierzęta, rzeczy będące przedmiotem handlu obnośnego lub obwoźnego. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku winy umyślnej bądź rażącego zaniedbania ubezpieczającego firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania pokrywającego powstałą stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie nie będzie też zazwyczaj wypłacone, gdy szkody powstaną na skutek opóźnienia dostawy czy działań wojennych. W przypadku poszczególnych wyłączeń istnieje możliwość objęcia ich ubezpieczeniem po opłaceniu dodatkowej składki.

Firmy ubezpieczeniowe stosują również franszyzę (redukcyjną lub integralną) w konstrukcji ubezpieczenia cargo. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania za straty, które nie przekraczają określonej w umowie wartości. Wypłacane odszkodowanie jest potrącane o kwotę franszyzy.

Polisa ubezpieczeniowa działa od momentu załadunku do czasu dostarczenia towaru do odbiorcy. Dlatego w umowie ubezpieczenia powinna znaleźć się dokładna informacja o lokalizacji nadania i odbioru przesyłki. Dodatkowo w umowie należy precyzyjnie określić sytuacje, w których obowiązuje ochrona cargo, np. czas tankowania i postoje.

Umowę ubezpieczenia cargo można zawrzeć wyłącznie na rzecz właściciela ładunku, ponieważ tylko on jest stroną poszkodowaną w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przewożonych towarów. Składka za ubezpieczenie ustalana jest zazwyczaj jako określony procent od faktycznej wartości mienia. Stawka jest bardzo zróżnicowana i zależy w głównej mierze od wyboru ubezpieczyciela oraz dodatkowych klauzul.

Ubezpieczenie cargo są oferowane zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. W przypadku ubezpieczeń międzynarodowych stosowane są Instytutowe Klauzule Ładunkowe.

Biorąc pod uwagę warunki uzyskania odszkodowania, ubezpieczenie cargo jest efektywniejszym ubezpieczeniem w stosunku do ubezpieczenia OC przewoźnika lub spedytora. W celu otrzymania odszkodowania z polisy cargo należy jedynie udowodnić powstanie szkody, która jest objęta ubezpieczeniem. Nie trzeba zatem udowadniać winy spedytora czy przewoźnika.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =