Ubezpieczenie ryzyka kontraktowego

Ubezpieczenia    
ocena

Przedsiębiorca pragnący ubezpieczyć swoje kontakty handlowe z niesprawdzonym kontrahentem staje przed nieuniknionym dylematem, który dotyczy zakresu ryzyk objętych ochroną. Zakłady ubezpieczeniowe zwykle proponują możliwie najszerszy pakiet. Trudno się temu dziwić zważywszy na fakt, że takie warianty ubezpieczenia są najbardziej zyskowne dla ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie ryzyka kontraktowego

pixabay.com

Zakres ubezpieczenia jest zmienny…

Z faktu, iż umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest odrębna w stosunku do umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, wynika pewna istotna okoliczność. Otóż, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę poniesiona przez kredytodawcę, może różnić się od analogicznych zapisów występujących w umowie sprzedaży, które wiążą kredytobiorcę. Wobec tego możliwe są trzy ewentualności:

- zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela pokrywa się z zakresem odpowiedzialności kredytobiorcy;

- analizowana odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest szersza;

- analizowana odpowiedzialność ubezpieczyciela jest węższa.

Przede wszystkim ryzyko handlowe…

W praktyce ubezpieczeniowej wykorzystywany jest katalog ryzyk, wyodrębniający w pierwszej kolejności ryzyka handlowe, oraz ryzyka niehandlowe.  Wspomniane ryzyko handlowe (gospodarcze) wiąże się z prowadzeniem przez dłużnika działalności gospodarczej, która zwykle odbywa się w realiach walki konkurencyjnej. Ważnym aspektem, wyznaczającym specyfikę tego ryzyka jest samodzielność decyzji podejmowanych przez podmiot dłużny. Zarówno podjęte przez przedsiębiorcę działania jak i obiektywnie znane mechanizmy ekonomiczne  mogą doprowadzić do jego niewypłacalności, która po spełnieniu  określonych warunków umowy ubezpieczenia przeradza się w wypadek ubezpieczeniowy. Sama niewypłacalność dłużnika nie jest kategorią jednolitą, gdyż wyróżnia się trzy jej postacie:

- Niewypłacalność prawnie stwierdzona może zaistnieć na wskutek: ogłoszenia upadłości odbiorcy lub jej oddaleniu ze względu na niemożliwość opłacenia kosztów postępowania majątkiem dłużnika, przystąpienia ubezpieczającego do postępowania układowego z dłużnikiem, bądź też w wyniku dokonania postępowanie egzekucyjnego, które nie przyczyniło się do pełnego zaspokojenia dostawcy.

- Niewypłacalność faktyczna ma miejsce o ile bezspornie zostało dowiedzione, iż spłata długu jest niemożliwa, a zakład ubezpieczeń został poinformowany o tej okoliczności i zgodził się na niewykorzystanie możliwości wszczęcia postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

- Niewypłacalność domniemana występuje w przypadku wyczerpania przewidzianego umową limitu czasowego, który liczony jest od uzgodnionego przez strony terminu zapłaty (pierwotnego lub prolongowanego). Przykładowo dla największego rodzimego ubezpieczyciela okres ten wynosi 120 dni.

Ryzyko niehandlowe - co to jest?

Zakres ochrony w zakresie ryzyk niehandlowych ma charakter uzupełniający i jest przewidziany przed wszystkim dla przedsiębiorstw, które prowadzą aktywna działalność eksportową. Wyróżnia się dwa aspekty tegoż ryzyka:

- Ryzyko polityczne odnosi się do sytuacji, w których dłużnik wykazuje wolę spełnienia świadczenia, lecz na przeszkodzie stoją okoliczności natury prawno-administracyjnej mające charakter siły wyższej  (przykład: zawieszenie wymienialności walut, czy też zamrożenie zagranicznych transferów walutowych w kraju dłużnika lub nacjonalizacja podmiotu-dłużnika)

- Ryzyko katastrofalne wiąże się z zaistnieniem katastrof naturalnych, bądź też zdarzeń antropogenicznych (przykład: katastrofa nuklearna) o ogromnej skali, których skutków nie można było uniknąć na drodze normalnego zarządzania ryzykiem.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

sprawia, że firmy muszą oferować jak najniższą marżę (najwyższe kursy) oraz licnze promocje m.in. bonusy od depozytu i darmowe zakłady. Taka forma reklamy cieszy się dużym

~ sprawia, że firmy muszą oferować jak najniższ / 2012-08-26 00:42:26
oceń komentarz: (0) (0)