Ubezpieczenie w KRUS - dla kogo?

Ubezpieczenia    
ocena

KRUS, jest obok ZUS-u jedyną instytucją, która w naszym kraju zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reguluje ustawa z grudnia 1990 r. i mówi o tym, iż ubezpieczenie obejmuje rolników, ich małżonków oraz pracujących z nimi domowników.

W ubezpieczeniu rolników występują dwa jego rodzaje. Pierwszym jest ubezpieczenie emerytalno–rentowe, finansowane głównie z dotacji budżetowej oraz ze składek ubezpieczeniowych rolników. Drugim rodzajem jest ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, finansowane tylko ze składek rolników. Warto jeszcze podkreślić, iż muszą zostać spełnione określone warunki, aby rolnik mógł się ubezpieczyć w KRUS-ie.

Po pierwsze musi posiadać polskie obywatelstwo lub być obywatelem kraju, który należy do UE, Szwajcarii lub krajów, które należą do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Osoby spoza Unii Europejskiej muszą posiadać aktualną wizę i oczywiście legalnie przebywać na terytorium RP.

Bardzo ważną kwestią jest to, iż wspomniana wcześniej ustawa jasno określa, kto jest rolnikiem, a kto domownikiem. Rolnik musi mieć ukończone 18 lat i prowadzić na terenie Polski gospodarstwo rolne, będące jego własnością. Za rolnika uznamy też osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa w celu zalesienia. Domownik jest osobą, która ukończyła 16 rok życia i pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na jego terenie albo w bliskim sąsiedztwie. Ważne jest aby taka osoba pracowała na gospodarstwie, ale nie była związana z rolnikiem żadnym stosunkiem pracy.

W rozumieniu ustawy osobami bliskimi dla rolnika są przede wszystkim jego dzieci, dzieci małżonka, rodzice rolnika oraz jego rodzeństwo. Do osób bliskich można również zaliczyć innych członków rodziny (jeżeli faktycznie łączą go rolnikiem bliskie więzi) lub osoba niebędąca małżonkiem rolnika, ale pozostająca z rolnikiem w pożyciu.

Warto zwrócić uwagę na rolę małżonka w kwestii ubezpieczenia w KRUS-ie. Jeśli nie jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i tak podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu rolniczemu. Małżonek rolnika nie musi jednak jemu podlegać jeśli przedstawi stosowne dokumenty, na których jasno będzie potwierdzone, iż nie wykonuje pracy w gospodarstwie domowym, które bezpośrednio podlega gospodarstwu rolnemu lub nie pracuje w samym gospodarstwie rolnym.

Korzystacie z ubezpieczenia w KRUS? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =