Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - informacje

Ubezpieczenia    
ocena

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją zabezpieczającą interesy osób ubezpieczonych. Zapewnia sprawność funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym, jeżeli szkoda zostanie wyrządzona przez kierującego pojazdem lub posiadacza pojazdu i nie zostanie ustalona tożsamości tych osób. Odszkodowanie to obejmuje szkody na mieniu oraz szkody na osobie. Szkody na osobie rozumiane są tutaj jako śmierć uczestnika wypadku, naruszenie czynności narządów ciała bądź rozstrój zdrowia o okresie trwania przekraczającym 14 dni.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że poszkodowanym przysługuje ubezpieczenie wypłacone przez UFG również w sytuacji, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu powodującego szkodę nie ma wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

UFG wypłaci również odszkodowania w przypadku, gdy rolnik, osoba będąca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym bądź osoba, która pracuje w jego gospodarstwie rolnym, wyrządzi szkodę powodującą rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała, śmierć lub uszkodzenie bądź zniszczenie mienia osoby poszkodowanej, zaś rolnik nie będzie miał wykupionego ubezpieczenia OC rolników.

Do zadań UFG należy także pokrycie roszczeń ubezpieczonych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeniowego, umorzenia postępowania upadłościowego lub oddalenia wniosku o upadłość, jeśli majątek firmy ubezpieczeniowej nie jest wystarczający do pokrycia zobowiązań wobec osób ubezpieczonych.

Taki stan rzeczy zachodzi w sytuacji, gdy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładu ubezpieczeń są zbyt niskie do wywiązania się ze swoich obowiązków wobec ubezpieczonych. UFG pokryje wówczas roszczenia w 100% od umów ubezpieczeń obowiązkowych, tj. OC rolników, OC komunikacyjne, ubezpieczenie budynków rolnych oraz w 50% od umów ubezpieczenia na życie.

W przypadku wierzytelności z tytułu ubezpieczenia na życie wysokość wypłaconego świadczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych 30 tys. euro zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym prawo do takiego świadczenia powstało.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może również pełnić rolę pożyczkodawcy dla zakładu ubezpieczeń, który przejmuje portfel ubezpieczeń obowiązkowych. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku, gdy posiadane przez zakład ubezpieczeń środki własne nie zapewniają mu całkowitej wypłacalności. Pomoc finansowa ma charakter zwrotny i nie może być wyższa niż wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =