Dokumenty i księgi spółki zlikwidowanej

Dokumenty    
ocena

W zależności od sposobu przeprowadzenie likwidacji, oraz od tego - jakiej spółki dotyczy likwidacja - dokumenty i księgi rachunkowe spółki zlikwidowanej mogą być przechowywane przez różne osoby. Likwidacja spółki zawsze zachodzi w przypadkach wskazanych przepisami prawa - na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Do likwidacji spółki dochodzi najczęściej w celu spłaty długów spółki, a także podziału zysków (o ile istnieją) pomiędzy dotychczasowych wspólników spółki.

Dokumenty i księgi spółki zlikwidowanej

pixabay.com

Rozwiązanie spółki jawnej następuje obligatoryjnie w przypadku, gdy:

- wystąpią przyczyny przewidziane w umowie spółki, uzasadniające jej rozwiązanie i likwidację;

- wszyscy wspólnicy podjęli jednomyślną uchwałę w tym zakresie;

- ogłoszono upadłość spółki (na mocy przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze);

- w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości;

- w przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela spółki;

- rozwiązanie spółki na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. [1]

W powyżej wskazanych przypadkach likwidacja spółki jawnej jest obligatoryjna, chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Likwidatorami spółki jawnej są wszyscy wspólnicy, zaś na miejsce upadłego wspólnika wchodzi syndyk. [2] Po przeprowadzeniu likwidacji likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego - wniosek o wykreślenie spółki z rejestr składa syndyk masy upadłości.

W tym momencie księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. [3] Podobne zasady należy stosować w przypadku likwidacji spółki komandytowej oraz spółki partnerskiej. [4] Zarówno wspólnicy, jak i osoby mające w tym interes prawny mają prawo do przeglądania tych ksiąg i dokumentów.
W przypadku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - po zakończeniu likwidacji - księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy, który może jednocześnie upoważnić wspólników i osoby mające w tym interes prawny do przeglądania przedmiotowych ksiąg i dokumentów. [5]

Całkiem odmienna sytuacja ma miejsce wówczas gdy postępowanie upadłościowe zostało z jakichś przyczyn umorzone. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego upadłemu wydaje się jego majątek - a wraz z nim księgi, korespondencje i dokumenty. [6] Jeżeli jednak po umorzeniu upadły nie odbiera korespondencji, ksiąg i innych dokumentów (w terminie wskazanym przez syndyka lub zarządcę masy upadłości) - dokumenty te trafiają na przechowanie na koszt upadłego. [7] Należy przyjąć, że dopiero po bezskutecznym upływie zakreślonego upadłemu terminu syndyk/zarządca lub nadzorca sądowy  można zgodnie z prawem oddać księgi, korespondencję i dokumenty spółki na przechowanie osobie trzeciej. Wybierając osobę trzecią, która będzie przechowawcą dokumentacji i ksiąg syndyk powinien wykazać odpowiednią staranność. Dokumenty oddane na przechowanie powinny pozostać w niepogorszonym stanie i przez odpowiednio długi okres. Osoba, która wybrała przechowawcę dokumentacji - zatem odpowiednio syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca - ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nienależytym wyborem przechowawcy.

Wysokość kosztów przechowania ksiąg i dokumentów zlikwidowanej spółki określa sędzia komisarz w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W poszanowaniu sędzia komisarz określa, czy koszty przechowania ponosi jedna, czy wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej lub osobowej spółki handlowej.

 

 

Źródła:

[1] Art. 58 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami

[2] Art. 70 § 1, §2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami

[3] Art. 84 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami

[4]Art. 84 § 3 w zw. z art. 103 i w zw. z art. 89 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami

[5] Art. 288 § 3 i § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami

[6] Art. 364 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r.  Prawo upadłościowe i naprawcze z późniejszymi zmianami

[7]  Art. 365 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r.  Prawo upadłościowe i naprawcze z późniejszymi zmianami

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =