Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe pracowników

Dokumenty    
ocena

Z zatrudnieniem pracowników wiąże się cały szereg obowiązków. Do najważniejszych z nich należy prawidłowe przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracowników na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy składek - czyli pracodawcy - są zobowiązani do przekazania ZUS-owi min. zgłoszenia do ubezpieczeń, imiennych raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych.

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe pracowników

photoxpress.com

W sytuacji gdy pracodawca dokonuje rozliczeń za mniej niż 5 osób ma możliwość przekazywania dokumentów do ZUS w formie papierowej, w przypadku zatrudniania większej liczby osób konieczne jest jednak dokonywanie teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS. Tak przygotowane dokumenty muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Zgłoszenia do ZUS, potwierdzonego własnoręcznym podpisem ubezpieczonego, dokonuje płatnik składek w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, a w przypadku osób podlegających ubezpieczeniom na zasadzie dobrowolności - w terminie wybranym przez ubezpieczonego, nie wcześniejszym jednak niż data zgłoszenia. Do najważniejszych dokumentów zgłoszeniowych zaliczamy:

- ZFA - zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej lub zgłoszenie zmiany

- ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika

- ZBA - zgłoszenie danych o numerach rachunków bankowych

- ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek

Dokumenty rozliczeniowe

Pracodawca jako płatnik ma obowiązek składania co miesiąc raportów miesięcznych, określających kwotę składek naliczonych na poszczególne tytuły ubezpieczeń oraz wypłacone zasiłki dla każdego pracownika objętego ubezpieczeniem społecznym. Deklaracje rozliczeniowe muszą być przesłane do ZUS do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie dla siebie i do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników.

Płatnicy składek są zobowiązaniu do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnie na fundusz społeczny, fundusz zdrowotny, fundusz pracy oraz fundusz emerytur pomostowych. Dokumenty rozliczeniowe to:

- DRA - deklaracja rozliczeniowa;

- RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczonych;

- RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne;

- RSA - imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =