Jak stworzyć umowę o pracę?

Dokumenty    
ocena

Umowa o pracę regulowana jest kodeksem pracy, nie jest to umowa cywilno prawna, jak w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Przy umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się zaś do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Jak stworzyć umowę o pracę?

pixabay.com

Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że umowa zawarta ustnie jest nieważna. W przypadku niezachowania formy pisemnej, pracodawca zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy rodzaj umowy i jej warunki.

W umowie o pracę nie może zabraknąć następujących informacji:
- data zawarcia umowy
- określenie rodzaju umowy
- określenie stron umowy
- określenie rodzaju pracy
- określenie czasu pracy
- określenie wynagrodzenia
- określenie miejsca pracy

Umowa o pracę zawierana jest na czas określony oraz na czas nieokreślony. Od tego zależy przede wszystkim w jakim czasie umowa może zostać rozwiązana. Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się po upłynięciu okresu na jaki została zawarta. Ponadto, w umowie zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć też jej wcześniejsze rozwiązanie z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy zaś od czasu jaki pracownik przepracował ( art. 36 § 1 k.p. ) :

jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie
jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc
jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata – 3 miesiące.............................................                                                             .............................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                         (miejscowość i data)
.............................................
(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

Zawarta w dniu ................................................................................................................ między
(data zawarcia umowy)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy )

a ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)
na ..................................................................................................................................................
(okres próbny, czas określony, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) rodzaj umówionej pracy ..........................................................................................................
(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)
2) miejsce wykonywania pracy ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) wymiar czasu pracy .................................................................................................................
4) wynagrodzenie .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)
5) inne warunki zatrudnienia ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6) ..................................................................................................................................................
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku  do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

2. Termin rozpoczęcia pracy ........................................................................................................


...........................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
.........................................................
(data i podpis pracownika)

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =