Jak stworzyć umowę zlecenie?

Dokumenty    
ocena

Umowa zlecenie należy do bardzo często wykorzystywanych przez zleceniodawców przedsiębiorców umów cywilnoprawnych. Umowa ta zawierana jest na czas określony i zwykle dotyczy pewnej usługi, jaką musi wykonać zleceniobiorca. Należy pamiętać, że podpisując umowę o dzieło pracodawca nie jest zobowiązany kodeksem pracy do urlopów, odpraw, zasiłków itp.

Jak stworzyć umowę zlecenie?

sxc.hu

Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie po zakończeniu wykonania zapisanych w umowie czynności. Może wystąpić do zleceniodawcy o wypłacenie zaliczki, jeśli wykonanie zlecenia niesie za sobą koszty.

Na podstawie pracy na podstawie umowy o pracę pracodawca jest obowiązany również zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

W przypadku gdy umowa zlecenie będzie stanowiła jedyne źródło dochodów, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Jeżeli osoba jest zatrudniona na podstawie dwóch umów zlecenia, to ta umowa, która została zawarta jako pierwsza, rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a umowa zawarta później - dobrowolność tych ubezpieczeń. Zawsze obowiązkowe jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne, również gdy posiadamy umowę o pracę, a umowa zlecenie pojawia się jako dodatkowe źródło dochodu.


UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu .............................. w ........................................................................ pomiędzy 1. ........................ legitymującym się dowodem osobistym nr .................................................... wydanym przez ................................ zamieszkałym w .............................................................. ul. ........................................................................ zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą", a
2. .......................... legitymującym się dowodem osobistym nr ................................................... wydanym przez ................................ zamieszkałym w ............................................................... ul. ......................................... zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", o następującej treści:
§ 1.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy (usługi) .......................................................................................................................................
w terminie do ...........................................................................................................................
§ 2.
Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę zleceniobiorcy zostanie wypłacone wynagrodzenie złotych ..................... (słownie:......................................................................... ) na podstawie rachunku.
§ 3.
Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w§ 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.
§ 4.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 5.
Umowę sporządzono w ............... jednobrzmiących egzemplarzach, po .............. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca                     Zleceniobiorca

..................................................            .................................................

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =