Dokumenty Jak stworzyć umowę zlecenie?

Jak stworzyć umowę zlecenie?

-

Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie po zakończeniu wykonania zapisanych w umowie czynności. Może wystąpić do zleceniodawcy o wypłacenie zaliczki, jeśli wykonanie zlecenia niesie za sobą koszty.

Na podstawie pracy na podstawie umowy o pracę pracodawca jest obowiązany również zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

W przypadku gdy umowa zlecenie będzie stanowiła jedyne źródło dochodów, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Jeżeli osoba jest zatrudniona na podstawie dwóch umów zlecenia, to ta umowa, która została zawarta jako pierwsza, rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a umowa zawarta później – dobrowolność tych ubezpieczeń. Zawsze obowiązkowe jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne, również gdy posiadamy umowę o pracę, a umowa zlecenie pojawia się jako dodatkowe źródło dochodu.


UMOWA ZLECENIE

Zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………… pomiędzy 1. …………………… legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………………………. wydanym przez ………………………….. zamieszkałym w …………………………………………………….. ul. ……………………………………………………………… zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”, a
2. …………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez ………………………….. zamieszkałym w ……………………………………………………… ul. ………………………………….. zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:
§ 1.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy (usługi) ………………………………………………………………………………………………………………………
w terminie do ……………………………………………………………………………………………………………
§ 2.
Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę zleceniobiorcy zostanie wypłacone wynagrodzenie złotych ………………… (słownie:………………………………………………………………. ) na podstawie rachunku.
§ 3.
Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w§ 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.
§ 4.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 5.
Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ………….. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

………………………………………….. ………………………………………….

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

Szczepan Spis

Szczepan Spis – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, doktorant UŚ, spec. ds. fizjoterapii, redaktor naczelny dwóch gazet, właściciel firmy szkoleniowej. Na co dzień ponadto zajmuje się tematyką PR, funduszy unijnych, badaniami naukowym z zakresu psychologii menadżerskiej, a obecnie szczególnie ekonomii społecznej. Z zamiłowania dziennikarz, autor wielu tekstów w różnych pismach, a także publikacji naukowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Pierwsza pomoc przy omdleniach i zasłabnięciach

Dość często spotykamy się w życiu codziennym z omdleniami. Warto wiedzieć, jak się w takich sytuacjach zachować. Omdlenie to krótkotrwała i przejściowa utrata przytomności. Pojawia się ono u danej osoby w sposób samoistny. Szybko dochodzi do przywrócenia przytomności, najczęściej ten czas wynosi około pół minuty.

Odliczenie VAT z faktury

Podstawową funkcją faktury jest potwierdzenie dokonania transakcji. Sprzedawcy na tej podstawie wykazują podatek należny a nabywcy odliczają podatek naliczony.

Zobacz też

Jak napisać bibliografię do pracy magisterskiej?

Bibliografia, która w pracach magisterskich najczęściej znajduje się na samym końcu. Jest ona potwierdzeniem naukowego charakteru pracy i wysiłku, jaki student włożył w jej przygotowanie. Wskazuje także na różnorodność źródeł, z jakich korzystał piszący. W związku z tym nie powinno się bagatelizować bibliografii i zadbać o jej wymiar, zarówno ilościowy jak i jakościowy.

Bluza męska – jak poprawić jej casualowy styl

Bluza to uniwersalna część garderoby, która zależnie od kroju i doboru dodatków może spełniać różne funkcje w codziennej, męskiej...

Zimowe zabawy z dziećmi w domu

Zima to zdecydowanie piękna pora roku, trzeba tylko nauczyć się dostrzegania jej zalet. Wprawdzie temperatura spada poniżej zera, na...

Może Cię zainteresuje: