Pozew o rozwód - wzór

Dokumenty    
ocena

Pozew o rozwód każdy z małżonków może samodzielnie napisać i złożyć w sądzie. Jednakże w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie dnia 3 maja 2012 r. ustanowiono prekluzję dowodową. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 207 § 6 k.p.c., sąd pomija spóźnione (niepowołane w pozwie) twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Zatem pozew o rozwód powinien zostać starannie przygotowany.

Pozew o rozwód wnosi się zawsze do Sądu Okręgowego, wydziału cywilnego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli brak jest takiej podstawy dla ustalenia właściwości miejscowej sądu wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.1 Pozew o rozwód należy opłacić w kasie sądu znaczkami opłaty skarbowej w wysokości 600 zł.

Pozew o rozwód powinien spełniać wymagania określone dla pisma procesowego i wskazane w art. 126 § 1 k.p.c. i zawierać:

- oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany;

- imię i nazwisko oraz adresy miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby domagającej się rozwodu oraz pozwanego współmałżonka;

- oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód);

- podpis powoda;

- wymienienie załączników (np. dokumentów stanowiących dowody w sprawie).

W pozwie o rozwód osoba, która go żąda powinna wykazać, że między małżonkami zanikła jakakolwiek wieź duchowa, fizyczna i ekonomiczna. Ważne jest wskazanie, że strony nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i nie utrzymują ze sobą bliskich kontaktów. Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Więź duchowa polega na wzajemnym uczuciu miłości, szacunku i zaufania, z kolei więź fizyczna oznacza pożycie seksualne małżonków. Wspólność gospodarcza polega głównie na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w zamieszkiwaniu razem, niekiedy nawet w prowadzeniu wspólnej działalności gospodarczej. W przypadku wnoszenia pozwu o rozwód należy przede wszystkim udowodnić, że rozkład pożycia małżeńskiego w trzech powyżej wskazanych aspektach nabrał cech trwałości.
Zgodnie z art. 57 k.r.o. Sąd orzekając rozwód orzeka jednocześnie, czy i który z małżonków winny jest rozkładu pożycia małżeńskiego. Jedynie na zgodny wniosek (zgodne żądanie) małżonków sąd zaniecha orzekania o winie - co niejednokrotnie jest dużo bardziej korzystne dla obu stron.

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące wnioski:

1. wniosek o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa stron - wskazanie daty zawarcia małżeństwa oraz przed kim zostało zawarte (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …) oraz wskazać, czy orzeczenie rozwodu ma nastąpić bez orzekania o winie lub z np. wyłącznej winy drugiego małżonka;

2. wniosek o obciążenie kosztami postępowania sądowego w częściach równych lub obciążenie nimi wyłącznie drugiego małżonka;

3. wniosek o uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej - np. o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem tej władzy w stosunku do drugiego małżonka do współdecydowania o np. leczeniu lub nauce dzieci, bądź powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom - w tym wniosku można wskazać, gdzie ma znajdować się miejsce zamieszkania dzieci - przy którym z rodziców. Można wnosić również o pozbawienie współmałżonka władzy rodzicielskiej i zakazanie mu kontaktów z dzieckiem - jeżeli np. przyczyną rozwodu była przemoc lub agresja w rodzinie, skierowana przeciwno dzieciom;

4. należy wskazać sposób (proponowany przez powoda) uregulowania kontaktów z dziećmi, jeżeli dzieci mają mieszkać z jednym z rodziców - porozumienie w tej kwestii strony mogą zawrzeć na rozprawie i wypracować wspólnie;

5. można zażądać w treści pozwu zabezpieczenia, polegającego na tym, aby na czas trwania postępowania  sąd powierzył jednemu z małżonków opiekę nad dziećmi oraz ustalił ich miejsce zamieszkania z jednym z rodziców;

6. w treści pozwu o rozwód można od razu wnieść o zasądzenie alimentów - na rzecz współmałżonka lub dzieci w okresowej kwocie oraz określić termin i sposób płatności.

Ponadto w treści pozwu można zawrzeć również wniosek o:

1. orzeczenie przez sąd o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, przy czym gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie można żądać nawet jego eksmisji;

2. orzeczenie przez sąd o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków;

3. orzeczenie przez sąd o podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu lub istnieje majątkowa umowa małżeńska.

Sąd w wyroku orzekającym rozwód  rozstrzyga zawsze o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i o kontaktach rodziców z dziećmi - także w przypadku, gdy powód nie wnosił o takie rozstrzygnięcie.

Uzasadniając pozew rozwodowy należy opisać przebieg małżeństwa, wskazać okoliczności świadczące o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, a także - okoliczności i dowody usadawiające np. przyznanie powodowi wyłącznej opieki nad dziećmi. Jeżeli powód żąda alimentów w określonej wysokości wskazanej w pozwie, należy w uzasadnieniu wskazać, jakie koszty miesięcznie są przeznaczane na utrzymanie dzieci - wyliczenie najlepiej jest przedstawić kwotowo w stosunku miesięcznym.

Załącznikami do pozwu o rozwód, które muszą zostać załączone są:

- odpis skrócony aktu małżeństwa;

- oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci;

- a także inne dokumenty - np. zaświadczenie o zarobkach uzasadniające żądanie alimentów.

 

 

Źródła:

Art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego

Czy przedstawiony wzór wniosku rozwodowego jest dla Was jasny? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =