Umowa spółki cywilnej - wzór

Dokumenty    
ocena

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, art. 860 § 1 k.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Obowiązek wniesienia wkładu nie musi dotyczyć wszystkich wspólników, aczkolwiek wniesienia takiego wkładu do spółki jest jedną z postaci współdziałania do osiągnięcia zamierzonego, wspólnego celu – dla jakiego spółka powstała.

Ważnym jest, aby umowa spółki regulowała zwłaszcza: zasady prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Ma to znaczenia zwłaszcza w przypadku konfliktu pomiędzy wspólnikami – który to konflikt może doprowadzić do paraliżu gospodarczego spółki. Skoro wszyscy wspólnicy będą samodzielnie umocowani do reprezentacji spółki – może się okazać, że jednocześnie podejmują czynności wzajemnie ze sobą sprzeczne. Kolejną kwestią jest zagadnienie udziału poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki oraz zasady wystąpienia wspólnika ze spółki, jak również jej ewentualne rozwiązanie. Poniższy wzór stanowi tylko pewną propozycję ukształtowania stosunków pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej – można rozstrzygać te kwestie w sposób odmienny, ewentualne zaś ich pominięcie w treści umowy spółki skutkuje stosowaniem w zakresie tych kwestii przepisów kodeksu cywilnego. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem – kodeks cywilny nie przewiduje jednak rygoru nieważności umowy spółki w razie niezachowania takiej formy. Niestety, w praktyce – dla celów podatkowych itp. forma pisemna jest nieodzowna.

Należy wskazać, że spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników – z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna stanie się spółką jawną.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =