Umowa spółki jawnej - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa spółki jawnej podlega pod reżim przepisów prawnych kodeksu spółek handlowych. Spółka jawną jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą,  i nie jest inną spółką handlową.  W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta na piśmie – brak zachowania formy pisemnej skutkuje nieważnością umowy. Spółka jawna działa pod własną firmą. Zgodnie z art. 24 § 1 k.s.h firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. W praktyce używa się skrótu „sp.j.”.

Umowa spółki jawnej powinna określać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, definiować oraz wskazywać przedmiot działalności spółki, określać czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Co ważne, spółka jawna powstaje nie w chwili podpisania umowy spółki, lecz dopiero z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =