Umowa zlecenie - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa zlecenia jest typem umowy nazwanej, wymienionej w kodeksie cywilnym. Art. 734 k.c. definiujący umowę zlecenia oraz wzajemne obowiązki stron tej umowy, w ten sposób, że zgodnie z treścią tego przepisu przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, w przypadkach, gdy zostaje zawarta z własnym pracownikiem lub zleceniobiorca nie ma żadnego innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Umowa zlecenia powinna wskazywać, czy przyjmujący zlecenie działa w imieniu własnym, czy też w imieniu zleceniodawcy – gdyż w braku odmiennych postanowień umownych z mocy prawa zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie – zatem uprawnia do działania w imieniu zleceniodawcy (można powiedzieć, że „zawiera w sobie” pełnomocnictwo).

Zawarcie umowy zlecenia nie wymaga zastosowania szczególnej formy – chyba, że strony w umowie taką formę zastrzegły. Umowa zlecenia jest umową tzw. starannego działania (nie zaś rezultatu, jak umowa o dzieło). Najczęściej umowa zlecenia dotyczy dokonania czynności prawnych w imieniu innej osoby, podmiotu – np. prowadzenia spraw przed sądem przez adwokata.

Popularność umowy zlecenia wynika z tego, że zgodnie z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu – np. w umowach o usługi reklamowe w Internecie, umowa o konserwację i naprawy awaryjne sprzętu, umowa o wdrożenie programu komputerowego, umowa o przeprowadzenie szkolenia, umowa o zarządzanie nieruchomościami, umowa pośrednictwa nieruchomości. Poniżej przedstawiam wzór umowy zlecenia o dokonanie czynności prawnej w postaci zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz zleceniodawcy.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =