Dokumenty Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

-

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Procedura ubiegania się o takie zwolnienie jest następująca:

1. Zwolnienie od kosztów sądowych następuje na wniosek osoby fizycznej. Wniosek należy złożyć do sądu na piśmie lub można go złożyć ustnie – do protokołu w sądzie, gdzie sprawa się toczy (bądź ma zostać wytoczona).

2. Jeżeli osoba składająca wniosek nie mieszka w okręgu sądu, przed którym sprawa jest rozpoznawana (np. sprawa toczy się w Warszawie, zaś strona mieszka na stałe w Katowicach) może złożyć wniosek na dziennik podawczy do sądu rejonowego w Katowicach, który to sąd przekaże wniosek do Warszawy.

3. Wniosek sporządzony na piśmie powinien spełniać wymogi formalne przewidziane dla pisma procesowego, mianowicie:

– powinien zawierać adres sądu, do którego docelowo wniosek ma zostać złożony (przesłany);

– należy wskazać osobę wnioskodawcy i adres jego zamieszkania;

– jeżeli sprawa się już toczy – należy podać sygnaturę akt sprawy, wskazać przeciwnika procesowego i wartość przedmiotu sporu; wniosek można załączyć od razu do wnoszonego pozwu;

– treść wniosku – sprecyzowane żądanie: „wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości/w części w sprawie o sygn. akt toczącej się przed sądem w ………………… pomiędzy………………………………………”;

– uzasadnienie wniosku – w uzasadnieniu należy zwięźle napisać, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny. Można określić sumę naszych miesięcznych dochodów i ich źródło (np. jedynym źródłem utrzymania jest emerytura/renta w wysokości…. (netto) miesięcznie; ponadto nie posiadam innego majątku);

– do wniosku należy koniecznie dołączyć dokumenty oraz (NAJWAŻNIEJSZE) – wydrukowane i uzupełnione oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów, które można pobrać z każdej strony internetowej sądu lub w siedzibie sądu;

– na koniec pod wnioskiem należy złożyć czytelny podpis, zaś poniżej wymienić załączniki.

Dokumentami potwierdzającymi nasz stan majątkowy są zwłaszcza: odcinki renty, zaświadczenia o zarobkach, wypełnione formularze PIT itp. Najważniejsze jest jednak wypełnienie oświadczenia, bez którego nasz wniosek nie zostanie uwzględniony. Oświadczenie stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. (poz. 419) i zawiera następujące rubryki, które należy czytelnie wypełnić:

1. wskazanie sądu, do którego składane jest oświadczenie – należy wpisać nazwę i siedzibę sądu oraz właściwy wydział;

2. adres sądu;

3. sygnatura sprawy (gdy oświadczenie jest składane po złożeniu pozwu lub wniosku, w toku sprawy);

4. następnie dane osoby składającej wniosek – imię i nazwisko, stan rodzinny (należy wpisać w odpowiednie rubryki dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych). Jeżeli osoba składająca oświadczenie mieszka sama – oznacza to, że nie pozostaje z nikim we wspólnym gospodarstwie domowym;

5. następna część oświadczenia dotyczy majątku osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych. Należy wskazać tytuł prawny posiadanych składników majątku (własność, współwłasność, spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu, użytkowanie wieczyste) w następujących rubrykach:

– nieruchomości przeznaczone do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie, powierzchnia działki, domu, mieszkania w m2);

– nieruchomości rolne;

– inne nieruchomości (np. leśne, rekreacyjne, itp.);

– oszczędności – należy wpisać ich wartość nominalną oraz walutę;

– papiery wartościowe;

– inne przedmioty wartościowe (powyżej 10.000zł – np. samochód – marka i rok produkcji).

6. dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wskazać z jakiego tytułu pochodzi dany dochód oraz jego kwotę netto miesięcznie – np. emerytura – 700 zł netto);

7. kolejną rubrykę stanowią inne dane, jeżeli wnioskodawca uważa je za istotne – zwłaszcza wysokość i rodzaj zobowiązań bądź wierzytelności, koszty ponoszone na utrzymanie mieszkania, koszty leczenia, alimenty, kredyty itp.);

8. miejscowość i data oraz podpis wnioskodawcy.

Powyższy formularz powinien zostać bardzo dokładnie uzupełniony – wszytki rubryki powinny posiadać wpis – gdy dana kategoria nie dotyczy nas należy wpisać chociażby „nie posiadam”. Podanie prawdziwych danych jest bardzo ważne, gdyż w przypadku podania informacji sprzecznych z prawdą – wnioskodawca może zostać ukarany grzywną (w wysokości do 1.000 zł oraz cofnięciem zwolnienia od kosztów sądowych). [1]

W przypadku, gdy sąd w postanowieniu odmówi zwolnienia od kosztów sądowych – wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia sądu w tym przedmiocie. [2]

Źródła:

[1] Art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)

[2] Art. 394 § 1 pkt. 2 k.p.c,

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Cykoria – uprawa

Cykoria sałatowa (Cichorium intybus var. foiliosum) jest rośliną dwuletnią. Warzywo to ma bardzo duże znaczenie odżywcze i lecznicze. Zawiera duże ilości białka, tłuszczów, węglowodanów oraz błonnika i witamin. W znacznym stopniu wpływa na poprawę trawienia. Z powodzeniem może być stosowana w diecie cukrzyków. Jej liście mają lekko gorzkawy smak. Im liście cykorii są bardziej zielone, tym gorzkawy smak jest wyraźniejszy.

Czy mogę wypowiedzieć umowę po zmianie regulaminu bez kary umownej?

Dostałem niedawno zmieniony regulamin świadczenia usług przez operatora – czy mogę bez opłat zerwać umowę terminową? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdziesz poniżej.

Zobacz też

Co warto zobaczyć w Kopenhadze?

Kopenhaga to prawdziwie stołeczne miasto – centrum kultury, zakupów i życia nocnego Duńczyków. Jednocześnie to przyjazne turystom miejsce, które na niewielkiej powierzchni gromadzi szereg atrakcji. Dowiedz się, co warto zobaczyć w Kopenhadze!

Pokarmy stałe w diecie niemowlęcia. ABC rozszerzania diety

Rozszerzanie diety to niezwykle ważny etap w życiu każdego niemowlęcia. Wprowadzanie pokarmów stałych pozwala bowiem nie tylko poznawać nowe...

Zastosowanie płytek ceramicznych Aparici Carpet

Tytułowy model płytek to bez wątpienia produkt wyjątkowy. To wynik efektownych przetarć stonowanych kolorów i metalizowanych, oryginalnych dodatków. Dzięki...

Może Cię zainteresuje: