Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór

Dokumenty    
ocena

Wypowiedzenie umowy zlecenia regulują przepisy art. 746 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem umowa zlecenia może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie – co oznacza, że zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie mogą rozwiązać łączącą ich umowę w każdym czasie, nawet bez ważnych powodów. Uregulowanie to dotyczy także umów zlecenia zawartych na czas oznaczony jak i nieoznaczony. Zadaniem (celem) tego przepisu jest ochrona wzajemnego zaufania stron umowy zlecenia. Jest to najbardziej czytelne w przypadku umowy zlecenia o prowadzenie przez adwokata postępowania przed sądem w imieniu klienta – utrata zaufania klienta do adwokata czy adwokata do klienta czyni dalszą współpracę niecelową – stąd też istnieje konieczność wypowiedzenia pełnomocnictwa, a tym samym umowy zlecenia. Wynikająca z art. 746 k.c. norma pozwalająca wypowiedzieć zlecenie każdej ze stron w każdym czasie, nawet bez ważnych powodów, ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że w treści umowy zlecenia Strony mogą wyłączyć tę możliwość w odniesieniu do jednej lub obu stron – ale tylko w przypadkach wypowiedzenia umowy bez powodu czy z błahych powodów.  Wobec brzmienia art. 746 § 3 k.c., zgodnie z którym nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, nieważne było by postanowienie umowne zabraniające stronom wypowiedzenia umowy w razie zaistnienia ważnych powodów.

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić na piśmie – najlepiej przesłać je pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W treści wypowiedzenia nie zawsze należy wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy – jest to konieczne w przypadku, gdy w umowie wskazano, że jej wypowiedzenie może nastąpić tylko z ważnych powodów.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =