Zmiana warunków umowy poprzez telefoniczną rozmowę z konsultantem

Dokumenty    
ocena

Coraz częściej oferty kierowane do konsumentów przez konsultantów firm telekomunikacyjnych umożliwiają zmianę czy nawet zawarcie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem polskim? Czy firmy świadczące usługi telekomunikacyjne nie nadużywają swojej pozycji?

Zmiana warunków umowy poprzez telefoniczną rozmowę z konsultantem

pixabay.com

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym możliwa jest zmiana warunków naszej umowy na skutek rozmowy telefonicznej z konsultantem, gdyż rozmowy są najczęściej rejestrowane zaś dla wielu klientów jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie. Nie każda umowa (czy też nie każda zmiana umowy) wymaga zachowania formy pisemnej dla zachowania ważności. Wiele umów zawieranych jest ustnie i nie przesadza to o ich ważności, jeżeli ustawa nie nakładała obowiązku zachowania formy szczególnej (np. przy sprzedaży nieruchomości tylko umowa zawarta w formie aktu notarialnego jest ważna w świetle prawa i przenosi skutecznie własność na nabywcę).

Zmiany umowy, jakie dostawca usług proponuje abonentowi za pomocą środków porozumiewania się na odległość dotyczą zazwyczaj zmian w zakresie pisemnej umowy zawartej wcześniej na piśmie. Umożliwienie zmian umowy telefonicznie nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy świadczącego usługi telekomunikacyjne, lecz wynika z jego dobrej woli. Niejednokrotnie oferty proponowane przez konsultantów są dużo korzystniejsze niż ogólne warunki umowy, jakie można dostać w punkcie sprzedaży usług w oddziale przedsiębiorstwa.

Każde świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie pisemnej umowy o świadczenie tych usług. Forma pisemna nie jest jednak zastrzeżona dla nieważności umowy - raczej dla celów dowodowych. Niekiedy świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wymaga zachowania formy pisemnej (zwłaszcza np. korzystanie z aparatów telefonicznych publicznych). [1] Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinna w szczególności określać:

- strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;

- rodzaj świadczonych usług;

- termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług;

- okres, na jaki została zawarta umowa;

- pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;

- sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;

- okres rozliczeniowy a także tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia;

- zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową

- dane dotyczące jakości usług;

- zakres obsługi serwisowej;

- sposób i termin rozwiązania umowy;

- zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;

- zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;

- informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;

- sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych. [2]

Zmiany warunków umowy za pomocą telefonicznej rozmowy z konsultantem można dokonać w ściśle ograniczonym zakresie, wskazanym w ustawie. Najczęściej zawarcie telefonicznie „nowej umowy” oznacza uzgodnienie jej warunków oraz umówienie terminu na wysłanie umowy do podpisania przez firmę kurierską. Wówczas, po otrzymaniu pisemnego jej egzemplarza - możemy skorzystać z prawa odstąpienia w terminie liczonym od dnia podpisania umowy - nie zaś uzgodnienia jej warunków telefonicznie. Zmiany umowy zawartej na piśmie, jakie dostawca usług może umożliwić abonentowi dotyczą wyłącznie:

1. rodzaju świadczonych usług;

2. okresu, na jaki została zawarta umowa;

3. pakietu taryfowego, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;

4. sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;

5. okresu rozliczeniowego;

6. zakresu świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową [3].

Zmiana powyższych parametrów umowy może zostać dokonana za pomocą rozmowy z konsultantem. Rozmowa dotycząca zmiany warunków umowy jest rejestrowana, zaś dostawca usług obowiązany jest utrwalić oświadczenie abonenta złożone w powyższy sposób i przechowywać je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie jednak, o czym często zapominają przedsiębiorstwa świadczące usługi, dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Nie jest to zawarcie nowej umowy, lecz operator przesyła tzw. aneks do umowy, gdzie zostały zamieszczone uzgodnione telefonicznie zmiany parametrów świadczonych usług.

Abonentowi także w przypadku podpisania doręczonego mu aneksu do umowy  przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zmian w umowie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. [4] Dodatkowo abonent może zażądać wcześniejszego przesłania mu aneksu do umowy (jego treści) za pomocą np. poczty elektronicznej, tak, aby mógł dokładnie zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.

Ważnym jest pilnowanie przez klienta, by dostawca usług nie rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy wcześniej, niż podpiszemy pisemny aneks. Taka opcja jest możliwa za zgodą abonenta, lecz nie zawsze jest ona korzysta - pozbawia ona bowiem abonenta możliwości odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy ze względu na wcześniejsze rozpoczęcie (za jego zgodą przecież!) świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Należy przy tym pamiętać, że telefonicznie nie można zmienić sposobu i terminu rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

 

Źródła:

[1]Art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne

[2] Art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne

[3] Art. 56 ust. 6 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt. 2), 4-7), 9) Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne

[4] Art. 56 ust. 6 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne

Zmienialiście kiedyś warunki zawartej przez Was umowy przez telefon? Czy wszystko udał się załatwić od ręki? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =