Cmentarz dla zwierząt - jak założyć?

Zwierzęta    
ocena

Nie istnieją jednoznaczne ogólnopolskie przepisy dotyczące zakładania cmentarza dla zwierząt. O wymaganych na danym terenie procedurach i warunkach decyduje gmina.

Cmentarz dla zwierząt - jak założyć?

sxc.hu

Przykładowa ustawa rady gminy dotycząca zakładania grzebowisk dla zwierząt na terenie gminy Kraków:

Uchwała Nr XCII/1233/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Stanisław Rachwał

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XCII/1233/10

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 lutego 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, obejmujący prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność, o której mowa w pkt.1); grzebowisko zwłok zwierzęcych może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalonym ostateczną decyzją o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji,

3) prowadzić działalność, o której mowa w pkt. 1) w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

4) posiadać obiekty, urządzenia, sprzęt i środki techniczne w odpowiedniej ilości i jakości, stosowne do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności:

a) pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędzia służące do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych, z zastrzeżeniem ust. 2,

5) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach i pochodzeniu padłych zwierząt oraz ich części, które zostały zagrzebane,

6) posiadać ostateczną decyzję Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności, w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, stwierdzającą spełnienie wymagań określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w szczególności z Rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 273 z 10.10.2002, str. 1—95),

7) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 2. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności winien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z wymogami wynikającymi z art.8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. : Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

§ 3. Po otrzymaniu zezwolenia, Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii o prowadzeniu grzebowiska, w celu umieszczenia podmiotu w rejestrze podmiotów nadzorowanych, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342).

Co myślicie o takim pomyśle na biznes? Podzielcie się opiniami.

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Bardzo dobry pomsł na otworzenie swego biznesu ,ja od jakiegos czasu myslę nad tym ale niewiem jak się do tego zabrac ,a niemam do kogo sie zwrocic żeby mi pomugł wystartowac i dala mi jakies wskazówki porady

~ stanisław / 2015-08-06 21:27:19
oceń komentarz: (4) (5)